Działki niezabudowane także dla NIE ROLNIKA

20 812,50

Bodzechów, świętokrzyskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św.

Rafał Fronczek

Kancelaria Komornicza nr II w Ostrowcu Św.

ul. Siennieńska 40, 27-400 Ostrowiec Św.

tel. 41 263 52 25, 41 266 56 18

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. Rafa! Fronczek Kancelaria Komornicza nr II w Ostrowcu Św. podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 19.01.2023 r. o godz. 11:00

rozpocznie się  pierwsza licytacja elektroniczna

 

nieruchomości położonej w miejscowości Bodzechów (obręb 0002 Bodzechów)

 

opisanej jako niezabudowane działki gruntu nr ewid. 316/1, 427/1 o łącznej pow. 1,0900 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. nr K110/00059972/2.

 

W chwili obecnej dla obszaru, na którym położona Jest wyceniana nieruchomość brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dlatego też obowiązują zapisy zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzechów. Zgodnie ze Studium Uwarunkowali i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzechów, uchwalonym Uchwalą nr 44/2000 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 27 grudnia 2000 r. działki ewid. nr 316/1 i 427/1 położone są na obszarze oznaczonym jako 3.2 RL – tereny rolne oraz przeznaczone pod zalesienia.

 

Powierzchnia działki nr 316/1 zgodnie z zapisem zawartym w ewidencji gruntów wynosi 0,43 ha, natomiast działki nr 427/1 – 0,66 ha. Dojazd do działki nr ewid. 316/1 – brak. Dojazd do działki nr 427/1 realizowanyjest za pośrednictwem drogi gruntowej tj. działki ewid. nr 283.

 

Licytacja zakończy się w dniu 26.01.2023 o godz. 14:00

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 27.750,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej tj. kwotę 20.812,50 zł**

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w sądzie i kancelarii komornika protokół opisu i oszacowania.

 

Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: s://elicytacje.komornik,pl/    w sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00 a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (w chwili obecnej opcja niedostępna). Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (w chwili obecnej opcja niedostępna). Rękojmia może być także złożona komornikowi gotówką w kancelarii komornika lub przelewem na rachunek bankowy komornika numer 12 1600 1462 1860 0289 1000 0004 (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika), który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Użytkownik systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, przystępując do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej. Oświadczenie składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia dołącza się pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie, jeżeli zostały one sporządzone elektronicznie, albo elektronicznie poświadczony odpis pełnomocnictwa lub dokumentu wykazującego umocowanie. Pełnomocnictwo lub dokument wykazujący umocowanie albo ich uwierzytelnione odpisy mogą być złożone komornikowi sądowemu prowadzącemu licytację.

 

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu,

Komornik potwierdza w systemie teleinformatycznym uprawnienia pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego albo osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona w terminie tygodnia w ciągu tygodnia od dnia zawiadomienia o pRybiciu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia nieruchomości i odebrać zapłaconą sumę. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia pRewidzianego w paragrafie popRedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku. Nabywca, który w pRepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z pRybicia, W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny łub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na Ręcz Skarbu Państwa. O ściągnięciu od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi orzeka sąd. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

20 812,50 zł

Powierzchnia

10900 m2

Data licytacji

19.01.2023

Lokalizacja

Bodzechów, ostrowiecki, świętokrzyskie

Kontakt

Podobne oferty

Działki zabudowane szklarniami

Chodybki, wielkopolskie
14 783,00 m2
802 666,67

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Bytom, śląskie
44 211,00 m2
3 900 000,00

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Sandomierz, świętokrzyskie
1 238,00 m2
67 466,00

Nieruchomość gruntowa Debrzno

Debrzno, pomorskie
18 600,00 m2
02.03.2023
154 725,00

Działka zalesiona na sprzedaż w PRZETARGU

Zajączków, świętokrzyskie
5 900,00 m2
250 000,00

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, małopolskie
187 400,00 m2
09.12.2022
17 967 623,00

Dwie działki leśne także dla NIE ROLNIKA -LICYTACJA

Włodawa, lubelskie
22 663,00 m2
54 333,33

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2
90 920,00

Działki gruntu pod zabudowę

Marszewska Góra, pomorskie
38 697,00 m2
07.02.2023
877 137,80