Jesteśmy ekspertami.
Pomożemy Ci znaleźć ofertę, jakiej szukasz

Jesteśmy grupą ekspertów specjalizujących się w procesie egzekucji z nieruchomości. Nasz strona poświęcona jest szerzeniu wiedzy na ten temat. Znaleźć tu można podstawową wiedzę oraz informację o bieżących, istotnych zmianach w przepisach.

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz interesującej Cię kategorie naszej bazy wiedzy:

Nieruchomości - polecane oferty

Mieszkania

4-pokojowe mieszkanie w kamienicy LICYTACJA

Adama Mickiewicza, Chełm, lubelskie
90,57 m2
4 pokoje | 4 piętro
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 02.08.2024
214 020,00
Domy

Budynek mieszkalno-usługowy LICYTACJA

Kazimierza Wielkiego, Nowe Miasto Lubawskie, nowomiejski, warmińsko-mazurskie
144,70 m2 | działka: 144,00 m2
7 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 20.08.2024
122 250,00
Działki

Dwie działki rolne- LICYTACJA

Pieczyska, wieruszowski, łódzkie
7 761,00 m2 | działka: 7 761,00 m2
licytacja: 05.09.2024
98 925,00
Nieruchomości przemysłowe

Obiekt biurowo-magazynowo- przemysłowy LICYTACJA

Kolejowa, Syców, oleśnicki, dolnośląskie
2 035,00 m2 | działka: 17 613,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, szambo, siła
licytacja: 19.09.2024
2 248 002,75
Nieruchomości przemysłowe

Budynek handlowo-magazynowo-biurowy PRZETARG

Marcinkowo, Wągrowiec, wągrowiecki, wielkopolskie
1 530,90 m2 | działka: 12 969,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja, gaz
licytacja: 30.08.2024
5 350 000,00
Mieszkania

3-pokojowe mieszkanie w kameralnym budynku

Henryka Sienkiewicza, Wołów, wołowski, dolnośląskie
66,33 m2
3 pokoje | 3 piętro
 
do odświeżenia | woda, prąd, kanalizacja
licytacja: 07.08.2024
268 643,50
Nieruchomości przemysłowe

Duże gospodarstwo hodowli bydła

Domaniewice, łowicki, łódzkie
11 233,00 m2 | działka: 187 609,00 m2
 
gotowy | prąd, woda
licytacja: 08.08.2024
5 759 080,00
Nieruchomości przemysłowe

Dom, budynki warsztatowe i duży teren LICYTACJA

Wałowa, Wiślinka, gdański, zachodniopomorskie
918,00 m2 | działka: 8 500,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, szambo
licytacja: 19.09.2024
839 250,00

Domy na sprzedaż

Działki

Hotele i turystyka

Lokale użytkowe

Mieszkania

Nieruchomości przemysłowe

Domy na sprzedaż

Działki

Hotele i turystyka

Lokale użytkowe

Mieszkania

Nieruchomości przemysłowe

Słownik pojęć

Wadium

Każdy, kto bierze udział w aukcji komorniczej jest zobowiązany do wpłaty wadium (rękojmi), wynoszącej 10 % kwoty oszacowania. To określona przez komornika sądowego kwota uprawniająca do wzięcia udziału w licytacji komorniczej. W przypadku wygrania licytacji – kwota wadium jest zaliczana na poczet zapłaty reszty ceny, w przypadku przegrania – jest niezwłocznie zwracana. Zazwyczaj wadium zwracane jest do 7 dni. Oczywiście wadium zwracane jest uczestnikom licytacji komorniczej także wtedy, gdy komornik sądowy odwoła licytację lub zakończy się ona wynikiem negatywnym.

Publiczna licytacja prowadzona przez komornika pod nadzorem sędziego lub referendarza sądowego, w której mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium oraz spełniają dodatkowe wymogi w przypadku reprezentowania innej osoby (pełnomocnictwo lub uchwała organu Spółki). Cena wywołania wynosi zawsze 3/4 sumy oszacowania, licytację wygrywa ten, kto zaoferował najwyższą cenę.

Analogicznie jak w przypadku I licytacji, z tą zasadniczą różnicą, że kwota wywoławcza jest niższa – wynosi 2/3 sumy oszacowania (a w przypadku licytacji uproszczonej jest to ½ sumy oszacowania). Zatem cena wywoławcza jest niższa o ponad 8% względem I licytacji

Sąd wydaje niezwłocznie, z reguły na tym samym posiedzeniu, postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę. Postanowienie stanowi podstawę do nabycia nieruchomości po spełnieniu warunków licytacyjnych

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zapłata reszty ceny nabycia w terminie 2 tygodni od otrzymania wezwania komornika; na wniosek licytanta termin ten może być wydłużony o 1 miesiąc. WAŻNE! W przypadku braku zapłaty reszty ceny albo niezłożenia wniosku o wydłużenie zapłaty w terminie 2 tygodni od otrzymania wezwania – nabywca traci prawo do nabycia nieruchomość, a rękojmia ulega utracie.

Następuje po uprawomocnieniu się przybicia i zapłacie przez nabywcę reszty ceny. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu przenosi własność nieruchomości na nabywcę i stanowi podstawę wykreślenia hipotek obciążających nieruchomość.

Często zadawane pytania

Jak przygotować się do licytacji?

  • zapoznanie się z nieruchomością, którą chcemy kupić. W tym celu wskazany jest kontakt z komornikiem prowadzącym egzekucję z nieruchomości. Komornik zawsze udostępnia nieruchomość do oględzin, po wcześniejszym umówieniu lub w terminie wskazanym w obwieszczeniu o licytacji. Warto również zapoznać się z operatem szacunkowym, sporządzonym przez biegłego – do wglądu w kancelarii Zawiera on wszelkie niezbędne informacje na temat stanu technicznego, prawnego oraz wartości nieruchomości. Istnieje również udostępnienia operatu przez wierzyciela prowadzącego postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, po podpisaniu stosownej umowy o zachowaniu poufności. Więcej informacji w zakładce „kontakt”.
  • zapoznanie się z treścią księgi wieczystej, z której dowiesz się, komu i jakie prawa przysługują do nieruchomości; Zapoznanie się przepisami miejscowymi regulującymi przeznaczenie nieruchomości (np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)

Przydatne strony internetowe:

https://ekw.ms.gov.pl/ – oficjalna wyszukiwarka ksiąg wieczystych

https://mapy.geoportal.gov.pl/ – portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych

  • wpłata wadium na wskazany w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości rachunek bankowy komornika. Pamiętajmy, że kwota wadium (rękojmi) to 10% wartości oszacowania, a nie wywołania.

Nie. Po zaoferowaniu najwyższej ceny i wygraniu licytacji Komornik będzie wzywał nabywcę do zapłaty reszty ceny w terminie 2 tygodni od otrzymania wezwania od Komornika. Na wniosek nabywcy termin ten może zostać wydłużony maksymalnie o miesiąc, jednak wniosek o wydłużenie terminu należy złożyć w ww. terminie 2-tygodniowym, w przeciwnym wypadku wadium przepadnie.

Do nabycia własności nieruchomości w toku egzekucji komorniczej nie jest wymagana zgoda współmałżonka.

Gdy ustrój majątkowy małżonków stanowi wspólność majątkowa, zasadniczo przedmiot licytacji komorniczej trafia do majątku wspólnego małżonków.

Inaczej ma się sytuacja, gdy małżonek licytuje ze składników majątku osobistego (własnego). Zgodnie z art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, majątek osobisty współmałżonka stanowią przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego. W związku z tym nieruchomość nabyta w drodze licytacji za środki majątku osobistego, trafi do jego osobistego majątku.

Cena wywoławcza w drugiej licytacji w porównaniu do pierwszej jest ponad 8% niższa. Zatem jest to atrakcyjna opcja dla osób chcących kupić nieruchomość jak najtaniej. Należy mieć jednak na uwadze, że istnieje ryzyko, gdy kilku oferentów w ten sposób „wyczekuje” drugiej licytacji co może doprowadzić do sytuacji, że wskutek aktywnej licytacji i podbijania ceny, przekroczy ona cenę  wywołania z pierwszej licytacji, a czasem nawet kwotę oszacowania. Duże znaczenie, oprócz kalkulacji ekonomicznej, ma również chęć przebicia oferty konkurenta.

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji komorniczej powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Własnoręczność podpisu poświadcza notariusz (koszt wynosi 20 zł za stronę).

Z uwagi na szczególny charakter pełnomocnictwa konieczne jest wskazanie w nim czynności, do wykonania której powołany jest pełnomocnik, ale też określenie nieruchomości, która ma być nabyta na licytacji.

Tak. Konieczne jest wylegitymowanie się dowodem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki zgodnie z KRS.

Dodatkowo, w przypadku Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do nabycia nieruchomości potrzebna jest uchwała wspólników, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej (art. 228 ksh). Analogicznie, w przypadku spółki akcyjnej, do nabycia nieruchomości potrzebna jest uchwała walnego zgromadzenia, o ile statut nie stanowi inaczej (art. 393 ksh).

Umowa (statut) spółki może przewidywać inne warunki nabycia nieruchomości (np. uchwałę Zarządu), dlatego ważne jest przygotowanie stosownych dokumentów spółki do udziału w licytacji.

Tak. Komornik zobowiązany jest udostępnić nieruchomość do oględzin, termin określony jest w obwieszczeniu. Dodatkowo można indywidualnie umówić się na oglądanie nieruchomości kontaktując się bezpośrednio z komornikiem.

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. Tytułem przykładu: w przypadku najmu lokalu mieszkalnego zawartego na czas nieokreślony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca.

Jednak w przypadku wieloletnich umów najmu lub dzierżawy, których wypowiedzenie w normalnych okolicznością byłoby niemożliwe, nabywca licytacyjny ma możliwość skorzystania z korzystnej opcji. Mianowicie, W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest także tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności.

Zatem w przypadku braku dobrowolnej wyprowadzki przez dotychczasowego lokatora, nowy właściciel może skierować wniosek do komornika o opróżnienie nieruchomości z osób i rzeczy, zwanej potocznie eksmisją.

Postanowienie o przysądzeniu własności wraz z planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji stanowią tytuł do wykreślenia w księdze wieczystej wszelkich praw, które według planu podziału wygasły. Samo prawomocne postanowienie wystarcza do wpisu do księgi wieczystej prawa własności; natomiast do wykreślenia wygasłych obciążeń konieczny jest ponadto prawomocny plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

Podstawą wykreślenia hipoteki może być jednak samo postanowienie o przysądzeniu własności, w przypadku gdy stwierdzono w nim zapłatę całej ceny nabycia gotówką.

Co do zasady – z tą chwilą wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia się z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.

Zgodnie z art. 1000 kodeksu postępowania cywilnego, użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika nie wygasają i mogą pozostać w mocy, jeżeli zostaną spełnione przesłanki materialne i formalne. Przesłanki materialne to: pierwszeństwo tych praw przed wszystkimi hipotekami (czyli prawa te zostały wpisane do księgi wieczystej wcześniej), albo brak obciążających nieruchomość hipotek albo pełne pokrycie praw w cenie nabycia (sytuacja, w której suma uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, po zaspokojeniu np. kosztów egzekucji i hipotek, pozwala na pełne pokrycie tych praw).

Przesłanki formalne to ujawnienie praw w księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów albo zgłoszenie prawa nieujawnionego najpóźniej 3 dni przed terminem licytacji.

W pozostałych przypadkach opisane wyżej prawa wygasną i nie będę obciążać nieruchomości nabytej w drodze egzekucji komorniczej.

Z uwagi na złożony charakter tej materii wskazane jest zapoznanie się z treścią księgi wieczystej oraz kontakt z komornikiem prowadzącym postępowanie lub naszą Kancelarią w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wygaśnięcia praw i roszczeń obciążających nieruchomość.

W zależności od sprawności sądu i komornika, z naszych doświadczeń wynika, że czas od licytacji do prawomocnego przysądzenia własności może wynosić od 5 do 9 miesięcy.

Czas do uzyskania prawomocnego planu podziału, pozwalającego na wykreślenie praw i obciążeń, to dodatkowe 3-6 miesięcy.

Pozwalają na pozyskanie ciekawych nieruchomości z atrakcyjną lokalizacją w atrakcyjniej cenie. To dobry sposób na zakup nieruchomości na potrzeby własne lub jako inwestycja. Tego typu transakcje odznaczają się wysokim poziomem bezpieczeństwa i dają dostęp do ofert, których nie ma na rynku komercyjnym.

Zakup wierzytelności powiązanej z nieruchomością to doskonały sposób na inwestowanie pieniędzy. Tego typu transakcje są atrakcyjne finansowo, gdyż  wartość wierzytelności jest dużo wyższa niż cena jej zakupu. 

To nieruchomości, których jesteśmy właścicielem i oferujemy ich sprzedaż w cenach niższych niż ich wartość rynkowa . Zapewniamy sprzedaż bez pośredników, bez prowizji i na jasnych zasadach. Oferowane nieruchomości są wolne od zadłużeń i z uregulowaną sytuacją prawną.

Posiadamy duże doświadczenie w procesach egzekucji z nieruchomości i ogromną wiedzę w tym zakresie. Chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat procedur, możliwości i zakupu nieruchomości od komornika lub syndyka. Wyjaśnimy wątpliwości i przedstawimy różne możliwości, które sprawią, że inwestycja w nieruchomości będzie bezpieczna i opłacalna.