Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

142 664,25

Sandomierz, świętokrzyskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Paweł Wilkołazki

Kancelaria Nr III w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Kościuszki 6a/1

tel.: 15 834 44 41,

Sygn. akt GKm 32/22

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Kancelaria Nr III w Sandomierzu Paweł Wilkołazki na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 28.02.2024 r. o godz. 11:00

 

odbędzie się w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1

 

pierwsza licytacja nieruchomości w trybie uproszczonym,

 

 

która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr KI1S/000xxxx/9.

 

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości opisanej w KW KI1S/000xxxxx/9 – działka nr 544/19 o pow. 0,1238 ha.

Nieruchomość stanowi działkę gruntową niezabudowaną o charakterze budowlanym o powierzchni: 0,1238 ha.

 

Działka nr 544/19 położona jest w Sandomierzu w obrębie 0004 Sandomierz Poscaleniowy w północnej części miasta przy ul. Głębokiej. Nieruchomość wg wypisu z rejestru gruntów stanowi: grunty orne RII pow. użytku 0,0885 ha, sady S-RII pow. użytku 0,0353 ha.

Działka ma kształt regularny czworoboczny zbliżony do prostokąta o wymiarach długość granicy północnej około 32m, długość granicy południowej około 39m, długość granicy wschodniej i zachodniej około 35,50m. Jest to działka niezabudowana zlokalizowana na terenie płaskim w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren działki zaniedbany, nieutwardzony porośnięty roślinnością trawiastą i chwastami. Na środku działki znajduje się dość duża usypana pryzma ziemi, porośnięta trawą i chwastami. Na nieruchomości posadowiony jest przenośny garaż blaszany i przenośny barak budowlany, a także trzy metalowe kontenery. Ruchomości te nie stanowią przedmiotu licytacji.

Ponadto na działce w jej części północno wschodniej przy granicy z działką zabudowaną wkopane jest czynne betonowe szambo o pojemności 10 m3 ( 10 000 litrów) połączone z budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce nr 544/13. Studzienka do przedmiotowego szamba oraz właz znajduje się na licytowanej działce. Działka z możliwością pełnego uzbrojenia. Wzdłuż drogi dojazdowej przebiega miejska sieć kanalizacyjna, od strony południowej wzdłuż działki biegnie sieć wodociągowa a na sąsiedniej działce jest przyłącz gazu ziemnego. Do działki doprowadzona jest sieć energetyczna.

Nieruchomość jest częściowo ogrodzona od strony północnej, wschodniej i południowej siatką ogrodzeniową na słupkach metalowych. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa rozwierana ręcznie konstrukcji metalowej z wypełnieniem z siatki ogrodzeniowej.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem drogi wewnętrznej o nawierzchni szutrowej. Dojazd do wycenianej nieruchomości realizowany jest od strony zachodniej drogą wewnętrzną o nawierzchni szutrowej stanowiącą działkę ewidencyjną nr 544/4. Do przedmiotowej działki można dojechać obwodnicą Sandomierza tj. drogą krajową nr 79 ul. Kwiatkowskiego. Nieruchomość objęta jest ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sandomierza zgodnie z którym leży na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.

 

 

Wartość działki nr 544/19 oszacowana jest na kwotę – 190.219,00 zł.

Cena wywoławcza za działkę nr 544/19 w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 142.664,25 zł.

 

Na podstawie Art.867(1) §1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 19.021,90 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Postąpienie wynosi 1% wywołania – 1.427,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny. Zgodnie z przepisem art.867(2) w zw z art.1013(6)§1kpc licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/20/6/PPSGB

Cena

142 664,25 zł

Powierzchnia

1238 m2

Powierzchnia działki

1238 m2

Data licytacji

28.02.2024

Lokalizacja

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie

Przeznaczenie gruntu

budowlany

Dane dodatkowe

regularny kształt, ogrodzenie

Media

na działce

Dojazd

utwardzony

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Działka rolna 0,74ha

Wilamów-Kolonia, zduńskowolski, łódzkie
7 400,00 m2 | działka: 7 400,00 m2
18 600,00

Działka zabudowana domem i halą do remontu

Leśnica, ostródzki, warmińsko-mazurskie
5 534,00 m2 | działka: 5 534,00 m2
licytacja: 26.02.2024
308 820,00

Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

Łask, łaski, łódzkie
15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
licytacja: 17.10.2023
620 500,00

Udział w drodze

Skośna, Pabianice, pabianicki, łódzkie
862,00 m2 | działka: 861,00 m2
25 333,33

Grunt rolny także dla NIE ROLNIKA

Raciążek, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
43 700,00 m2 | działka: 43 700,00 m2
194 666,67

Dwie działki rolne- Licytacja

Pieczyska, wieruszowski, łódzkie
7 761,00 m2 | działka: 7 761,00 m2
licytacja: 17.11.2023
87 933,33

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2 | działka: 373 200,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
1 308 000,00

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Zabrzańsk, Bytom, śląskie
44 211,00 m2 | działka: 44 211,00 m2
3 900 000,00