Działka niezabudowana- LICYTACJA

114 536,25

Stara Zbelutka, świętokrzyskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

ul. Bartosza Głowackiego 5/13,25-368 Kielce

Jolanta Piwowarczyk

tel. 41 368-24-41,

Sygn.akt GKm 83/21

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

w drodze licytacji elektronicznej

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Kancelaria Komornicza nr XI w Kielcach Jolanta Piwowarczyk podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 06 czerwca 2024 roku o godzinie 12,00

 

rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako:

nieruchomość gruntowa – działka gruntu – działka nr 430 o powierzchni 1,5900 ha,

położonej w miejscowości Zbelutka Stara, gm. Łagów posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1O/000xxxx/3.

 

Licytacja elektroniczna zakończy się w dniu 13 czerwca 2024 roku o godzinie 12,00.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 152 715,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 114 536,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej (10%) ceny oszacowania nieruchomości tj.: 15 271,50 zł. najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem licytacji na rachunek bankowy komornika: 17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KMG 83/21. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Nieruchomość tą można oglądać, w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w godzinach od 14,00 do 18,00. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem :

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do licytacji wymaga zgłoszenia przystąpienia w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępne pod adresem na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Warunkiem udziału w licytacji jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w’ wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, na rachunek bankowy komornika sądowego prowadzącego licytację. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Przepisu art. 964 kpc nie stosuje się. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu : numery PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, to czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby- do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów’ w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

 

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich Otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. 0 odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. W toku przetargu licytanci oferują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także inne osoby, o ile posiadają w tym systemie konto. W przetargu nie mogą uczestniczy: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości w systemie elektronicznym udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/138/3/PPBGZ

Cena

114 536,25 zł

Powierzchnia

15900 m2

Powierzchnia działki

15900 m2

Data licytacji

06.06.2024

Lokalizacja

Stara Zbelutka, kielecki, świętokrzyskie

Przeznaczenie gruntu

rolny

Dane dodatkowe

regularny kształt

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki rolno-budowlane z zabudową LICYTACJA

Janów, otwocki, mazowieckie
61 200,00 m2 | działka: 61 200,00 m2
licytacja: 08.03.2024
1 470 000,00

Działki: ul. Dobromyśl, Kielce

Dobromyśl, Kielce, Kielce, świętokrzyskie
8 021,00 m2 | działka: 8 021,00 m2
licytacja: 23.05.2024
1 608 476,54

Działka budowlana

Darzyńska, Poznań, poznański, wielkopolskie
2 961,00 m2 | działka: 2 961,00 m2
900 000,00

Działka rolno-budowlana ok 3ha

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 32 021,00 m2
licytacja: 21.07.2023
431 175,00

Sprzedaż przedsiębiorstwa- grunty i budynki

Moskorzyn, polkowicki, dolnośląskie
1 396 342,00 m2 | działka: 1 396 342,00 m2
licytacja: 13.05.2024
7 832 000,00

Stradomia Wierzchnia 56-500 – Działka

Stradomia Wierzchnia, oleśnicki, dolnośląskie
2 230,00 m2 | działka: 2 230,00 m2
licytacja: 24.04.2024
143 492,67

Udział 1/4: Działka 58-320 Walim

Wyszyńskiego, Walim, wałbrzyski, dolnośląskie
1 000,00 m2 | działka: 1 000,00 m2
licytacja: 26.04.2024
2 868,75

Działka zabudowana byłą piekarnią

Piekary, średzki, dolnośląskie
3 000,00 m2 | działka: 3 000,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
94 219,33

Trzy działki: Skomlin 98-346

Skomlin, wieluński, łódzkie
19 595,00 m2 | działka: 19 595,00 m2
licytacja: 22.04.2024
56 250,00