Działka niezabudowana- LICYTACJA

101 810,00

Stara Zbelutka, świętokrzyskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

ul. Bartosza Głowackiego 5/13,25-368 Kielce

Jolanta Piwowarczyk

tel. 41 368-24-41,

Sygn.akt GKm 83/21

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

w drodze licytacji elektronicznej

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Kancelaria Komornicza nr XI w Kielcach Jolanta Piwowarczyk podaje do publicznej wiadomości, że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako:

nieruchomość gruntowa – działka gruntu – działka nr 430 o powierzchni 1,5900 ha,

położonej w miejscowości Zbelutka Stara, gm. Łagów posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1O/000xxxx/3.

 

Licytacja elektroniczna zakończy się w dniu …………………………. roku o godzinie 12,00.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 152 715,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 101 810,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej (10%) ceny oszacowania nieruchomości tj.: 15 271,50 zł. najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem licytacji na rachunek bankowy komornika: 17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KMG 83/21. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Nieruchomość tą można oglądać, w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w godzinach od 14,00 do 18,00. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem :

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do licytacji wymaga zgłoszenia przystąpienia w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępne pod adresem na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Warunkiem udziału w licytacji jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w’ wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, na rachunek bankowy komornika sądowego prowadzącego licytację. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Przepisu art. 964 kpc nie stosuje się. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu : numery PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, to czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby- do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów’ w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

 

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich Otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. 0 odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. W toku przetargu licytanci oferują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także inne osoby, o ile posiadają w tym systemie konto. W przetargu nie mogą uczestniczy: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości w systemie elektronicznym udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/138/3/PPBGZ

Cena

101 810,00 zł

Powierzchnia

15900 m2

Powierzchnia działki

15900 m2

Lokalizacja

Stara Zbelutka, kielecki, świętokrzyskie

Przeznaczenie gruntu

rolny

Dane dodatkowe

regularny kształt

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

  Kontakt ze sprzedawcą

  Podobne oferty

  Działki

  Działka budowlana

  Darzyńska, Poznań, poznański, wielkopolskie
  2 961,00 m2 | działka: 2 961,00 m2
  900 000,00
  Działki

  Działka pod zabudowę z naniesieniami

  Michowo, płoński, mazowieckie
  32 021,00 m2 | działka: 2,00 m2
  licytacja: 27.10.2023
  383 266,67
  Działki

  Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

  Tarnów, tarnowski, małopolskie
  187 400,00 m2
  licytacja: 09.12.2022
  17 967 623,00
  Działki

  Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

  Zawadówka, chełmski, lubelskie
  4 247,00 m2 | działka: 4 247,00 m2
  126 652,67
  Działki

  Dwie działki rolne- w tym staw rybacki LICYTACJA

  Miejsce, namysłowski, opolskie
  96 700,00 m2 | działka: 96 700,00 m2
  licytacja: 25.07.2024
  195 333,33
  Działki

  Działki: Grabina i Otoki

  Otoki, prudnicki, opolskie
  5 723,00 m2 | działka: 5 723,00 m2
  licytacja: 08.08.2024
  398 525,00
  Działki

  Piękna działka ze stawem i domem jednorodzinnym

  Chojny, włocławski, kujawsko-pomorskie
  162 900,00 m2 | działka: 162 900,00 m2
  licytacja: 05.12.2023
  865 447,50
  Działki

  Działka rolno-budowlana ok 3ha

  Michowo, płoński, mazowieckie
  32 021,00 m2 | działka: 32 021,00 m2
  licytacja: 21.07.2023
  431 175,00
  Domy Działki

  Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

  Domaniewice, łowicki, łódzkie
  7 923,00 m2 | działka: 187 609,00 m2
  4 pokoje
   
  do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
  5 759 080,00