Kompleks budynków magazynowo-garażowy

11 281 285,00

Tarnowskie Góry, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym dłużnika INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego w szczególności wchodzi:

 

– prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Czarnochuckiej, objętej Księgą Wieczystą nr GL1T/000xxxxx/9, składającej się z działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 777/12, 778/12, 251/5, 3151/12, 3195/5 o powierzchni 22.416 m2, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na ww. działkach,

– oraz inne wybrane rzeczowe składniki majątkowe (środki trwałe i wyposażenie), wartości niematerialne i prawne oraz zapasy, odpady poprodukcyjne stanowiące własność  w upadłości, w tym:

 

ruchomości, w szczególności maszyny i urządzenia oszacowane w operacie szacunkowym z dnia 27 grudnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Zygmont w toku prowadzonego postępowania upadłościowego,

zapasy i wyroby gotowe, o ile na dzień sprzedaży przedsiębiorstwa będą wchodzić w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

wartości niematerialne i prawne, oprogramowanie specjalistyczne, o ile na dzień sprzedaży przedsiębiorstwa będą wchodzić w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa i będą mogły być przedmiotem prawnie skutecznej sprzedaży.

 

Za cenę łączną nie niższą 85% wartości oszacowania to jest: 11.281.285,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) netto powiększoną o podatek od towarów i usług.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną napisem INVICO S.A. w upadłości z siedzibą w Tarnowskich Górach OFERTA PRZETARGOWA – sygn. akt XII GUp 210/17 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, i dostarczona do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice 44-101, CZEKAMY NA WYZNACZENIE NOWEJ DATY PRZETARGU, przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnej nieruchomości na nr rachunku bankowego 62 1020 2498 0000 8002 0630 9449 do dnia 1 września 2021 r.

II. Oferta kupna powinna zawierać:

a) pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

b) dokładne określenie przedmiotu przetargu i proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty w polskich złotych),

c) oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

d) oświadczenie, iż oferent nie jest Syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,

e) zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własności,

f) oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów Prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,

g) oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT),

h) wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,

i) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,

j) oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez organizatora przetargu,

k) oświadczenie oferenta, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa „INVICO” S.A. w upadłości z siedzibą w Tarnowskich Górach, będąca przedmiotem sprzedaży jest objęta umową dzierżawy z prawem pierwokupu, stosownie do zapisów zawartych w Kodeksie Cywilnym od art. 596 do art. 602, jak również przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż przewidziano w umowie dzierżawy trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 8 września 2021 r., godzina 1200, sala nr 112.

1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt I.1 i pkt I.2,

2. zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia Komisarz,

3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty, bez odsetek,

4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,

5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,

8. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

9. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego Komisarza,

10. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania której kolwiek z ofert,

11. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Biurze Syndyka Masy Upadłości Anna Duda w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,

12. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Biurze Syndyka Masy Upadłości Anna Duda w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,

13. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 884-988-846, w godz. 9-15.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

11 281 285,00 zł

Powierzchnia

5000 m2

Powierzchnia działki

22416 m2

Numer działki

777/12, 778/12, 251/5, 3151/12, 3195/5

Lokalizacja

Czarnohucka, Tarnowskie Góry, tarnogórski, śląskie

Stan

gotowy

Media

prąd, kanalizacja, woda

Konstrukcja

stalowa

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

magazynowy, usługowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, ochrona, ogrzewanie

Kontakt

Podobne oferty

Hala produkcyjna/ Sosnowiec woj. łódzkie

Sosnowiec, zgierski, łódzkie
5 358,32 m2 | działka: 21 264,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja
6 294 444,00

Budynki magazynowo-produkcyjne

Sapólno, człuchowski, pomorskie
1 451,95 m2 | działka: 21 300,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda
855 000,00

Atrakcyjna nieruchomość o funkcji produkcyjnej

Wiązów, strzeliński, dolnośląskie
1 850,00 m2 | działka: 3 859,00 m2
 
do odświeżenia | woda, prąd, siła, kanalizacja
849 000,00

Zakład produkcyjno-magazynowy

Szkolna, Suwałki, suwałki, podlaskie
2 969,96 m2 | działka: 3 875,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 27.07.2023
2 446 600,00

Budynki magazynowo-handlowe

Kolejowa, Rybnik, rybnicki, śląskie
1 434,20 m2 | działka: 12 480,00 m2
 
do odświeżenia
750 000,00

Hale magazynowo-warsztatowe z placem manewrowym

Ludowa, Wałbrzych, dolnośląskie
2 912,00 m2 | działka: 31 341,00 m2
 
do remontu | prąd, kanalizacja, woda
2 767 992,00

Kompleks magazynowy w Szczepocicach Rządowych

Szczepocice Rządowe, Radomszczański, łódzkie
930,00 m2 | działka: 3 364,00 m2
 
do remontu | woda
219 000,00

Działka z budynkiem produkcyjno-magazynowym

Gwda Wielka, szczecinecki, zachodniopomorskie
365,60 m2 | działka: 2 318,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
227 333,33

Zakład magazynowo-produkcyjny

Przysucha, Skrzyńsko, przysuski, mazowieckie
6 902,51 m2 | działka: 31 700,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
3 900 000,00