Hale magazynowo-produkcyjne/Żywiec

2 278 698,00

Żywiec, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Dariusz Klimkowski

Kancelaria Komornicza nr II

34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 42/3

tel.: 338674645,

Sygn. akt Km 1139/18

 

 

                                      OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                         W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski Kancelaria Komornicza nr II na podstawie art. 879“* § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

                                                              w dniu 21.08.2024 o godzinie 10.00

 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem:

;//e-licytacje.komornik,pl rozpocznie się

 

                                                                 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem hal produkcyjno-magazynowych o powierzchni użytkowej 2 960,80 m2 znajdującymi się na działkach gruntu nr 4500/150, 4500/166, 4500/193, 4500/199, obręb 0007 Żywiec, o powierzchni 0,3580 ha, położonej w Żywcu przy ul. Ks. Pr. Słonki.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr BB1Z/O00XXX/X. Zgodnie z treścią księgi wieczystej właścicielem nieruchomości jest (…).

 

Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną własność: użytkownik wieczysty (okres użytkowania 2089-12-05)

 

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej, przetarg trwa 7 dni i zakończy się w dniu 28.08.2024 r. o godzinie 1O:00.

 

Suma oszacowania wynosi netto 2.778.900,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych, 0/100 groszy), brutto 3.418.047,03 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy czterdzieści siedem złotych, 0/100 groszy).

 

Zaś cena wywołania jest równa 2/3 wartości oszacowania i wynosi 2.278.698,00 zł

 

Sprzedaż jest objęta podatkiem VAT. Licytant przystępujący do przetargu składa rękojmię v wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 341.804,70 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset cztery złote, 0/70 groszy), najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem licytacji. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Przepisu art. 964 kpc nie stosuje się. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy Kancelarii Komorniczej numer: 1812404881 1111000053338332

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb licytacji nieruchomości w drodze elektronicznej.

 

W szczególności, stosownie do dyspozycji art. 986’’ i następne k.p.c. warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: nr PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak to czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz wskazania czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby.

 

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych. Komornik potwierdza fakt złożeń a rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. 0 odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby komornik wzywa do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskaj w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości (art. 986’ § 1 kpc). Komornik odsyła do szczegółowych warunków dotyczących sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej – Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (C’z. U. z 2021 r., poz. 2005). Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z an. 1 ust, 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dr^09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej za’,. 12 ust. 4 Ustawy z dn^ o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015.909 j.t.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/6/1/PPCF

Cena

2 278 698,00 zł

Powierzchnia

2960.8 m2

Powierzchnia działki

3580 m2

Numer działki

4500/150, 4500/166, 4500/193, 4500/199

Data licytacji

21.08.2024

Lokalizacja

ks. Prałata Stanisława Słonki, Żywiec, żywiecki, śląskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, kanalizacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

grunt w użytkowaniu wieczystym, budynki odrębna własność

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrzewanie

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

  Kontakt ze sprzedawcą

  Podobne oferty

  Nieruchomości przemysłowe

  Budynki produkcyjno-magazynowe

  ul.Głogowska, Nowe Miasteczko, nowosolski, lubuskie
  6 769,00 m2 | działka: 22 638,00 m2
   
  do remontu
  2 800 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Zakład produkcyjno-magazynowy

  Szkolna, Suwałki, suwałki, podlaskie
  2 969,96 m2 | działka: 3 875,00 m2
   
  gotowy | prąd, woda, kanalizacja
  licytacja: 27.07.2023
  2 446 600,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Budynek magazynowo- składowy na sporej działce

  Wiele, nakielski, kujawsko-pomorskie
  282,00 m2 | działka: 8 941,00 m2
   
  gotowy | prąd, woda, gaz, kanalizacja
  licytacja: 15.04.2024
  1 395 769,56
  Nieruchomości przemysłowe

  Hala produkcyjno-magazynowa z linią techonologiczną

  Łukasiewicza, Płock, płocki, mazowieckie
  5 539,66 m2 | działka: 33 361,00 m2
   
  do odświeżenia
  7 900 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Budynki biurowo- magazynowe

  Składowa, Żnin, żniński, kujawsko-pomorskie
  13 919,00 m2 | działka: 13 919,00 m2
   
  do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
  licytacja: 31.07.2023
  1 500 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Budynki zakładu produkcyjnego/Tylewice

  Tylewice, wschowski, lubuskie
  8 437,61 m2 | działka: 82 500,00 m2
   
  do odświeżenia | prąd, woda, szambo, siła
  licytacja: 02.08.2024
  1 230 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Budynki produkcyjno-magazynowo-biurowy

  Otmuchowska, Nysa, nyski, opolskie
  1 239,00 m2 | działka: 35 055,00 m2
   
  do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
  2 100 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Zakład magazynowo-produkcyjny LICYTACJA TERMIN!

  Majkowska, Kalisz, wielkopolskie
  1 637,73 m2 | działka: 5 396,00 m2
   
  do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja, siła
  licytacja: 02.07.2024
  2 922 480,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Budynek produkcyjno-magazynowy

  Rolnicza, Garnek, częstochowski, śląskie
  1 045,38 m2 | działka: 10 718,00 m2
   
  do odświeżenia | prąd, szambo, woda
  1 092 000,00