Hale magazynowo-produkcyjne/Żywiec

2 563 535,25

Żywiec, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Dariusz Klimkowski

Kancelaria Komornicza nr II

34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 42/3

tel.: 338674645,

Sygn. akt Km 1139/18

 

 

                                      OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                         W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski Kancelaria Komornicza nr II na podstawie art. 879“* § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

                                                              w dniu 15.05.2024 o godzinie 10.00

 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem:

;//e-licytacje.komornik,pl rozpocznie się

 

                                                                 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem hal produkcyjno-magazynowych o powierzchni użytkowej 2 960,80 m2 znajdującymi się na działkach gruntu nr 4500/150, 4500/166, 4500/193, 4500/199, obręb 0007 Żywiec, o powierzchni 0,3580 ha, położonej w Żywcu przy ul. Ks. Pr. Słonki.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr BB1Z/O00XXX/X. Zgodnie z treścią księgi wieczystej właścicielem nieruchomości jest (…).

 

Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną własność: użytkownik wieczysty (okres użytkowania 2089-12-05)

 

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej, przetarg trwa 7 dni i zakończy się w dniu 22.05.2024 r. o godzinie 1O:00.

 

Suma oszacowania wynosi netto 2.778.900,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych, 0/100 groszy), brutto 3.418.047,03 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy czterdzieści siedem złotych, 0/100 groszy).

 

Zaś cena wywołania jest równa 3/4 wartości oszacowania i wynosi 2.563.535,25 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych, 25/100 groszy).

 

Sprzedaż jest objęta podatkiem VAT. Licytant przystępujący do przetargu składa rękojmię v wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 341.804,70 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset cztery złote, 0/70 groszy), najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem licytacji. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Przepisu art. 964 kpc nie stosuje się. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy Kancelarii Komorniczej numer: 1812404881 1111000053338332

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb licytacji nieruchomości w drodze elektronicznej.

 

W szczególności, stosownie do dyspozycji art. 986’’ i następne k.p.c. warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: nr PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak to czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz wskazania czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby.

 

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych. Komornik potwierdza fakt złożeń a rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. 0 odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby komornik wzywa do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskaj w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości (art. 986’ § 1 kpc). Komornik odsyła do szczegółowych warunków dotyczących sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej – Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (C’z. U. z 2021 r., poz. 2005). Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z an. 1 ust, 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dr^09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej za’,. 12 ust. 4 Ustawy z dn^ o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015.909 j.t.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/6/1/PPCF

Cena

2 563 535,25 zł

Powierzchnia

2960.8 m2

Powierzchnia działki

3580 m2

Numer działki

4500/150, 4500/166, 4500/193, 4500/199

Data licytacji

15.05.2024

Lokalizacja

ks. Prałata Stanisława Słonki, Żywiec, żywiecki, śląskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, kanalizacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

grunt w użytkowaniu wieczystym, budynki odrębna własność

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrzewanie

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Nieruchomości przemysłowe

Budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy

Ofiar Katynia, Dębno, myśliborski, zachodniopomorskie
2 384,10 m2 | działka: 2 665,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja, gaz
504 000,00
Nieruchomości przemysłowe

Kompleks przemysłowo-magazynowy

Lipnowska, Dobrzyń nad Wisłą, lipnowski, kujawsko-pomorskie
29 486,76 m2 | działka: 91 903,00 m2
 
gotowy | prąd, siła, woda, kanalizacja, klimatyzacja
licytacja: 07.07.2023
33 219 666,00
Nieruchomości przemysłowe

Hala z budynkiem biurowym PRZETARG

ul.Legionów 92D, Częstochowa, częstochowski, śląskie
6 657,00 m2 | działka: 10 718,00 m2
 
do odświeżenia
4 101 000,00
Nieruchomości przemysłowe

Kompleks magazynowy w Szczepocicach Rządowych

Szczepocice Rządowe, Radomszczański, łódzkie
930,00 m2 | działka: 3 364,00 m2
 
do remontu | woda
219 000,00
Nieruchomości przemysłowe

Budynek magazynowo-produkcyjno-biurowy

Głęboczka, Kielce, świętokrzyskie
3 786,65 m2 | działka: 6 870,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 04.10.2023
3 978 488,00
Nieruchomości przemysłowe

Budynek produkcyjno-magazynowy

Rolnicza, Garnek, częstochowski, śląskie
1 045,38 m2 | działka: 10 718,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, szambo, woda
1 092 000,00
Nieruchomości przemysłowe

Zakład produkcyjno-magazynowy

Ludwika Waryńskiego, Suwałki, suwałki, podlaskie
3 795,73 m2 | działka: 9 495,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 27.07.2023
2 498 125,00
Nieruchomości przemysłowe

Sprzedaż przedsiębiorstwa- grunty i budynki

Zalesie, gostyński, wielkopolskie
3 532,88 m2 | działka: 139,63 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
licytacja: 13.05.2024
8 348 000,00
Nieruchomości przemysłowe

Hale przemysłowo-magazynowe na obszarze przemysłowym

Metalowców, Chorzów, śląskie
7 395,00 m2 | działka: 24 130,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
2 500 000,00