Działka z nieużytkowaną stacją paliw

26 666,00

Rakowiec, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie

Maciej Przybylski

ul. Chopina 28, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn

tel. 55 279 25 79

Sygnatura; KM 703/20

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Maciej Przybylski na podstawie art. 986 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego przy .Rakowiec, 82-500 Kwidzyn, dla którego SĄD REJONOWY KWIDZYN V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KWIDZYN, 82-500 KWIDZYN) prowadzi księgę wieczystą o numerze GD11/00023213/8.

 

Opis nieruchomości: Działka gruntowa nr 217/15 w 1/2 części o powierzchni 0,2194 ha zabudowana nieużytkowaną stacją paliw o powierzchni zabudowy 36 m kw. oraz wiatą konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy ok. 60 m kw.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu……………………….

 

Suma oszacowania wynosi 40 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 666,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 000,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 75 1020 1778 0000 2902 0032 0820 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

26 666,00 zł

Powierzchnia

2194 m2

Lokalizacja

Kwidzyńska, Rakowiec, kwidzyński, pomorskie

Kontakt