Dwie działki z zabudową dawnej stolarni

364 600,00

Prusy, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1T/00001045/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 1 lutego 2023r. o godz.10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

 

Nieruchomość składa się z dwóch działek 155 i 65/5 AM-1, obręb Prusy, jednostka ewidencyjna Kondratowice, powiat strzeliński o łącznej powierzchni 2,7950 ha.

 

Działka nr 65/5 o pow. 1,9823 ha ( w tym w klasie gruntu RII 0,8776ha, w klasie Lzr-RII 0,0505ha, w klasie Ba 1,0542ha) położona przy ul. Parkowej 4 w Prusach, zabudowana częściowo budynkami mieszkalno – gospodarczymi nr od nr 67 do nr 72 oraz budynki nr 180, 259, 260, 261 po byłym tartaku.

 

Działka nr 155 o pow. 0,8127ha ( w tym w klasie gruntu ŁII 0,6827ha, w klasie W-ŁII 0,0279ha, w klasie LsIII 0,1021ha) uprawiana rolniczo, dostęp do niej zapewnia droga gruntowa, oddalona od drogi asfaltowej ok 220m, położona poza obszarem inwestycyjnym wsi Prusy.

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00001045/2.

 

Suma oszacowania wynosi 546 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 364 600,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 690,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 31 stycznia 2023r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegóły ogłoszenia

Cena

364 600,00 zł

Powierzchnia

2880 m2

Data licytacji

01.02.2023

Lokalizacja

Parkowa, Prusy, strzeliński, dolnośląskie

Pliki do pobrania

Kontakt