Dom jednorodzinny

1 096 510,00

Brwinów, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Syndyk sprzedaje 2x po 1/2 udziałów każdy w cenie 548 255zł. Więcej informacji pod numerem telefonu tel. 22 639 45 55

 

Syndyk masy upadłości  (dalej także „Syndyk”) zaprasza do składania ofert w konkursie, którego przedmiotem jest nabycie wchodzącego w skład masy upadłości upadłego prawa własności udziału w wysokości ½ części

 nieruchomości położonej w Brwinowie, powiecie pruszkowskim, przy ul. Mickiewicza, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/000xxxxx/6, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 78/2 o powierzchni 1.674 m², zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym, z poddaszem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 239,6 m² (dalej także „Nieruchomość”).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości  w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości, wraz z klauzulą aktualności, jest udostępniony do wglądu w biurze Syndyka, w dni powszednie, w godz. 10:00 – 14:00, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty. Gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego, uznawała za celowe zapoznanie si ę z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wy łącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

UWAGA: Na podstawie postanowienia z dnia 30 września 2020 r., wydanego przez Sędziego-Komisarza w oparciu o art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, upadła  i osoby jej bliskie mają prawo zamieszkiwać i korzystać z Nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że zobowiązane są opuścić Nieruchomość nie później niż na tydzień przed dniem zbycia Nieruchomości.

Cena wywoławcza: 548.225,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych). Syndyk nie wystawia faktury VAT.

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 punkt 1 regulaminu konkursu ofert , winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2023 r., do godz. 15:00. w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 4 kwietnia 2023 r. , nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości upadłego w upadłości, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 6 kwietnia 2023 r., godz. 12:00, w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

W przypadku złożenia przez co najmniej dwóch oferentów ofert spełniających wymogi formalne regulaminu konkursu ofert, zawierających cenę nie niższą niż cena wywoławcza, o której mowa w § 1 punkt 3 regulaminu konkursu ofert, Syndyk obligatoryjnie przeprowadzi aukcję (licytację ustną) pomiędzy tymi oferentami. Aukcja przeprowadzona będzie w dniu otwarcia ofert, tj. w dniu 6 kwietnia 2023 r., w biurze Syndyka, o godz. 11:15, jako integralna część konkursu ofert.

Pełna treść regulaminu konkursu ofert udostępniana jest w biurze Syndyka (tel. 22 639 45 55).

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 096 510,00 zł

Powierzchnia

239.6 m2

Powierzchnia działki

1674 m2

Numer działki

78/2

Data licytacji

04.04.2023

Lokalizacja

Brwinów, pruszkowski, mazowieckie

Liczba pokoi

5

Stan

do zamieszkania

Kontakt

Podobne oferty

1/2 udziału: Dom, 13-240 Iłowo-Osada, ul. Akacyjna

Iłowo-Osada, warmińsko-mazurskie
151,10 m2
17.05.2023
120 566,67

Dom jednorodzinny w miejscowości Radocza

Radocza, małopolskie
118,10 m2
04.04.2023
422 250,00

Dom wolnostojący, 38-112 Lutcza

Lutcza, podkarpackie
141,11 m2
19.04.2023
113 178,00

Dom wolnostojący, Wężyska 66-600 Krosno Odrzańskie

Wężyska, lubuskie
74,71 m2
13.04.2023
67 425,00

Dom, Łukawiec, 37-626 Wielkie Oczy

Łukawiec, podkarpackie
62,00 m2
13.04.2023
74 025,00

Dom 09-442 Nowe Boryszewo

Nowe Boryszewo, mazowieckie
105,00 m2
14.04.2023
394 666,67

Dom wolnostojący, Żabia Wola ul. Warszawska

Żabia Wola, mazowieckie
141,00 m2
14.04.2023
470 666,67

Dom jednorodzinny _PRZETARG SYNDYKA

Szczawno Zdrój, dolnośląskie
341,68 m2
13.03.2023
212 000,00

Dom w miejscowości Grójec

Grójec, świętokrzyskie
164,80 m2
19.04.2023
111 333,33