Budynki produkcyjno-magazynowe

3 088 540,00

Nowe Miasteczko, lubuskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO

W NOWEJ SOLI

Znak sprawy: 0805-SEE.711.31.2021.110

Kontakt: tel. 660557560, 660557558

 

 

OBWIESZCZENIE PUBLICZNE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Podaję do publicznej wiadomości informację o trzeciej licytacji nieruchomości

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE PONOWNEGO TERMINU

 

Miejsce Urząd Skarbowy w Nowej Soli, ul. Staszica 1, sali obsługi podatników nr 1 (parter budynku)

 

Przedmiot licytacji: Nieruchomość – prawo użytkowania wieczystego gruntu (własność – Skarb Państwa), dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowej Soli prowadzi księgę wieczystą numer ZG1N/000xxxx/2, działka nr 474/3 o powierzchni 2,2638 ha.

 

Nieruchomość położona jest w Nowym Miasteczku, ul. Głogowska, powiat nowosolski, obręb 0001, województwo lubuskie. Nieruchomość jest zabudowana. Na działce usytuowane są budynki po byłej fabryce mebli. Dojazd jest drogą utwardzoną. Kształt działki foremny. Uzbrojenie techniczne: energia elektryczna, woda, kanalizacja, kanalizacja burzowa, centralnego ogrzewania.

Na nieruchomości występują: drogi wewnętrzne (ok. 1.700 m^), place i chodniki (ok. 3.200 m^) dwa baseny przeciwpożarowe, place składowe węgla, place składowe odpadów, studnia głębinowa, oczyszczalnia ścieków, oświetlenie terenu. Sąsiedztwo terenu to zabudowa mieszkaniowa, działka o podobnej zabudowie oraz droga krajowa nr 3. Na gruncie posadowione są budynki: biurowo-socjalne, usługowo-handlowe, produkcyjno-gospodarcze, magazynowe, oraz budynek mieszkalny dwurodzinny.

 

Budynek mieszkalny to obiekt parterowy z poddaszem użytkowym częściowo-podpiwniczony. W budynku znajdują się dwa mieszkania -jedno na parterze o powierzchni użytkowej 132,9 m2 drugie na poddaszu o powierzchni użytkowej 126,07 m2. Mieszkanie na parterze składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, garderoby, przedpokoju i werandy. Mieszkanie na poddaszu składa się z 4 pokoi, 2 przedpokoi, łazienki z toaletą, trzech skrytek strychowych. Budynek wyposażony w standardowe instalacje z własnym ogrzewaniem.

Do budynku mieszkalnego przynależy budynek gospodarczy o powierzchni 15,77 m2, parterowy, niepodpiwniczony oraz budynek garażowy w zabudowie zwartej, dwa stanowiska. Powierzchnia użytkowa garażu 36 m2.

Pozostałe budynki na działce:

 

1. Pawilon handlowy, powierzchnia użytkowa wynosi 464,17 m2. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji żelbetowej, ściany osłonowe oraz wewnętrzne murowane. W budynku oprócz hali głównej znajduje się portiernia oraz zaplecze socjalne i pomieszczenia  biurowe. Wiek budynku około 45-50 lat. Stan techniczny budynku dobry.

2. Budynek gospodarczy – powierzchnia użytkowa wynosi 79,37 m2. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony zrealizowany w technologii tradycyjnej. Stan techniczny budynku przeciętny. Wiek – budynek z okresu przedwojennego.

3. Budynek gospodarczy garaż – powierzchnia użytkowa wynosi 16,00 m2. Garaż występuje w zabudowie zwartej. Jest to obiekt murowany, parterowy, nie podpiwniczony, stropodach drewniany kryty papą, brama stalowa. Wiek budynku nieznany (okres przedwojenny).

4. Budynki gospodarcze w zwartej zabudowie, nie podpiwniczone, zrealizowane w technologii tradycyjnej o powierzchniach użytkowych: 98,00m2; 178.95 m2; 96,58 m2

5. Budynek gospodarczy – powierzchnia użytkowa wynosi 138.00 m2 w zabudowie zwartej, zrealizowany w technologii tradycyjnej, parterowy, niepodpiwniczony, Stan techniczny przeciętny. Wiek – okres przedwojenny.

6. Budynek gospodarczy – powierzchnia użytkowa 248,00 m2, w zabudowie zwartej, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej. Wiek budynku około 90 – 95 lat. Stan techniczny dobry.

7. Budynek gospodarczy – magazyn – powierzchnia użytkowa 1.262,25 m2. Obiekt trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej. Wiek budynku około 90 – 95 lat. Stan techniczny przeciętny.

8. Budynek gospodarczo – produkcyjny z szybem i spawalnią – powierzchnia użytkowa tych budynków wynosi 1.045,11 m2. Budynek w zabudowie zwartej. Obiekt trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej i konstrukcji mieszanej. Z budynkiem złączony jest szyb windowy Do budynku dobudowano również od strony ulicy Fabrycznej budynek gospodarczy poprzednio spełniał rolę spawalni – obiekt murowany. Stan techniczny przeciętny.

9. Budynek gospodarczy – powierzchnia użytkowa 34,41 m2. Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej. Stan budynku przeciętny.

10. Budynek hali produkcyjnej głównej – powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3.820 m2 wyposażony w maszyny i urządzenia niezbędne do obróbki drewna. Budynek położony centralnie w stosunku do zabudowy. Stanowi zwarty kompleks z budynkiem administracyjnym – socjalnym. Budynek to hala czteronawowa o konstrukcji żelbetowej. Wiek budynku wynosi około 40 – 45 lat. Stan techniczny dobry. W części budynku zorganizowano hotel pracowniczy na 90 łóżek, stołówkę, pralnię, kuchnię i wszystko co jest niezbędne do funkcjonowania tego typu działalności. Jest to związane z zatrudnianiem pracowników z ościennych wschodnich krajów.

11. Budynek gospodarczy – powierzchnia użytkowa – 593,82 m2. Przylega do głównej hali produkcyjnej opisanej powyżej tworząc z nią jeden zwarty kompleks budynkowy. Wyposażony w urządzenia i maszyny do obróbki drewna. Jest to obiekt posiadający dwie kondygnacje, nie podpiwniczony. Wiek budynku około 40 lat. Stan techniczny dobry.

12. Budynek gospodarczy (suszarnia drewna) – powierzchnia użytkowa 214,60 m2. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej. Obiekt z okresu przedwojennego. Stan przeciętny.

 

Gmina nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości. W obowiązującym studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasteczko nieruchomość znajduje się w strefie dominującej funkcji zabudowy produkcyjnej oraz usługowej.

 

Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi 4 751600 złotych, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu do 5.12.2089 r. -747 650,00 złotych. Cena wywołania w III licytacji jest równa 65% sumy wartości szacunkowych i wynosi 3 088 540 złotych.

 

Do wylicytowanej ceny nie będzie doliczony podatek od towarów i usług. 2/4

 

W dni robocze w godzinach 11-14 po uzgodnieniu z organem egzekucyjnym (tel. 660557560), wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, akta egzekucyjne dotyczące nieruchomości.

 

Licytant przystępujący do przetargu, przed wywołaniem licytacji, składa wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 475 160 zł, w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli. Wadium można wpłacić prowadzącemu licytację w dniu przetargu, godzinę przed wywołaniem licytacji tj. do godziny 10.00. Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy: NBP 0/0 Zielona Góra 60101017040034921391201000. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień w którym ma odbyć się licytacja publiczna tj. do 23 maja 2023 roku.

 

Do licytacji mogą przystąpić osoby które przed jej rozpoczęciem złożą w Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli wadium. W licytacji mogą uczestniczyć osoby które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym nie wymagają poświadczenia. Osoby prawne mogą uczestniczyć w licytacji reprezentowane przez swoje organy lub przez osoby upoważnione przez organ osoby prawnej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji; Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

W licytacji nie mogą uczestniczyć: zobowiązany i pracownicy obsługujący organ egzekucyjny oraz małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo tych osób, a także osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu administracji publicznej, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji nieruchomości przysługuje skarga do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/237/9/PPSGB

Cena

3 088 540,00 zł

Powierzchnia

4642 m2

Data licytacji

24.05.2023

Lokalizacja

Głogowska, Nowe Miasteczko, nowosolski, lubuskie

Kontakt