Zakład przemysłowy- przetwórczy PRZETARG

18 216 015,00

Janików, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Syndyk w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Janikowie

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 

Sprzedaży podlega zorganizowana część przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 320 pkt 1 p.u.i.n. ze skutkami określonymi w art. 317 i 318 p.u.i.n. (przetarg w Sądzie):

Zakład Przetwórstwa i Wyrobu Wędlin – nieruchomość gruntowa położona w Janikowie, składająca się z działek o numerach 352/2; 356/1; 356/2; 360/5; 360/6; 363/2 i 366/2 o łącznej powierzchni 3,3868 ha, zabudowana budynkiem przemysłowym z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni użytkowej 8.992,15 m2.

 

Ponadto: murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 492 m2,

wiatą częściowo obudowaną o pow. zabudowy 405 m2,

murowanym budynkiem myjni samochodów o pow. zabudowy 90 m2,

murowanym budynkiem biurowym portiernią o pow. zabudowy 86 m2,

murowanym budynkiem przemysłowym – podczyszczalnią ścieków o pow. zabudowy 104 m2,

innej konstrukcji budynkiem handlowo-usługowym – sklepem przyzakładowym o pow. zabudowy 52 m2, murowanym budynkiem myjni samochodów o pow. zabudowy 90 m2,

murowanym budynkiem małej portierni o pow. zabudowy 6,76 m2 oraz

stacją redukcyjno-pomiarową gazu, studnią głębinową, ogrodzeniem, utwardzeniem terenu, oświetleniem zewnętrznym, a także zbiornikiem na wody opadowe, 2 zbiornikami na wodę deszczową, pylonem reklamowym, 2 masztami flagowymi i przynależną do nieruchomości infrastrukturą techniczną i wyposażeniem,

 

dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW RA1K/000xxxxx/4 – cena wywoławcza: 18.260.015,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy piętnaście 00/100) złotych.

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 20.11.2023 r. na jawnym posiedzeniu Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, o godz. 10.00 sala X.

 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej:

a) ofertę kupna składników majątkowych będących przedmiotem przetargu, którą należy złożyć lub przesłać do Biura Syndyka, ul. Biznesowa 2 lok. 011, 26-600 Radom (decyduje data wpływu) do dnia 14.11.2023 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie zaadresowanej, opatrzonej sygn. akt V GUp 9/12 oraz z dopiskiem: „PRZETARG”, „NIE OTWIERAĆ” z zamieszczonymi danymi oferenta,

b) wadium w wysokości 1.826.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia sześć tysięcy 00/100 złotych) należy wpłacić na konto masy upadłości:

POŁUDNIOWO-MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W JEDLIŃSKU  02 9132 0001 0000 8871 3000 0010 

z zaznaczeniem „wadium na przetarg”.

 

2. Pisemna oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko i adres albo pełną nazwę i siedzibę, NIP oraz numer telefonu i adres e-mail),

b) podpis lub podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta i potwierdzenie należytej reprezentacji,

c) oświadczenie stwierdzające, że oferent zapoznał się z warunkami, regulaminem przetargu, stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, przyjmuje je bez zastrzeżeń i nie będzie z tego tytułu wnosić roszczeń w przyszłości,

d) ewentualną uchwałę wymaganą na podstawie art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych,

e) dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy upadłości,

f) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z przeniesieniem prawa

własności nieruchomości,

g) oferowaną cenę nabycia oznaczoną kwotowo i słownie, nie niższą niż cena wywoławcza.

 

3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Radomiu, ul. Warszawska 1 w dniu 20.11.2023 r. na jawnym posiedzeniu o godz. 10.00 sala X. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i oferentów.

4. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę i jego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy.

5. Wybrana oferta zostanie zatwierdzona postanowieniem Sędziego Komisarza.

6. Dopuszcza się przeprowadzenie licytacji ustnej w przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje taką samą lub zbliżoną cenę (jeżeli różnica w ofertach wynosi do 3% ceny wywoławczej). W przypadku licytacji ustnej wysokość postąpienia ustala się na 1% ceny wywoławczej.

7. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.

8. Syndyk zastrzega sobie w każdym czasie i bez podania przyczyn prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu w części lub w całości.

9. Regulamin przetargu oraz operaty szacunkowe są udostępnione w Biurze Syndyka, Radom, ul. Biznesowa 2 lok. 011 oraz w aktach sprawy V GUp 9/12 w Sądzie Rejonowym w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 374 220.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/13/1/PDZBR

Cena

18 216 015,00 zł

Powierzchnia

8992.15 m2

Powierzchnia działki

33868 m2

Numer działki

352/2; 356/1; 356/2; 360/5; 360/6; 363/2 i 366/2

Data licytacji

20.11.2023

Lokalizacja

Janików, kozienicki, mazowieckie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, kanalizacja, siła

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy, handlowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, rampa, ogrzewanie, ochrona

Kontakt

Podobne oferty

Budynki produkcyjno-magazynowo-biurowe

Kleeberga, Białystok, podlaskie
5 130,07 m2 | działka: 13 300,00 m2
3 700 000,00

Budynki użytkowo-magazynowe LICYTACJA

Gilino, bielski, mazowieckie
1 211,59 m2 | działka: 8 021,00 m2
 
do remontu | prąd, woda
licytacja: 14.12.2023
433 018,50

Budynek produkcyjno-magazynowy LICYTACJA

Stefana Czarnieckiego, Puszczykowo, poznański, wielkopolskie
2 247,00 m2 | działka: 1 882,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 07.12.2023
1 106 666,67

Budynki produkcyjno-magazynowe LICYTACJA

Czarnkowie, Świdwiński, zachodniopomorskie
873,30 m2 | działka: 32 700,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
790 000,00

Kompleks budynków magazynowo-garażowy

Czarnohucka, Tarnowskie Góry, tarnogórski, śląskie
5 000,00 m2 | działka: 22 416,00 m2
 
gotowy | prąd, kanalizacja, woda
11 281 285,00

Hala magazynowo-produkcyjna LICYTACJA

Kościuszki, Ogrodzieniec, zawierciański, śląskie
1 017,00 m2 | działka: 5 772,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
564 000,00

Budynki magazynowo-produkcyjne LICYTACJA

Komorniki, legnicki, dolnośląskie
564,00 m2 | działka: 4 900,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 17.05.2023
467 400,00

Hala produkcyjna/ Sosnowiec woj. łódzkie

Sosnowiec, zgierski, łódzkie
5 358,32 m2 | działka: 21 264,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja
6 294 444,00

Działka z budynkiem produkcyjno-magazynowym

Gwda Wielka, szczecinecki, zachodniopomorskie
365,60 m2 | działka: 2 318,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 10.01.2024
227 333,33