Kompleks szklarniowy PRZETARG

3 139 500,00

Chodybki, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Obwieszczenie o sprzedaży kompleksu szklarniowego

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że do dnia 15.12.2022 r. do godz. 14:00, można składać pisemne oferty zakupu nieruchomych składników masy upadłości objętych spisem inwentarza w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kaliszu V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 10/22 of, w tym: prawa własności nieruchomości rolnej, zabudowanej, związanej z produkcją ogrodniczą, tworzącej kompleks szklarniowy, położonej w miejscowości Chodybki, obręb 0002 Chodybki, gmina Koźminek, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr KZ1A/00077798/8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 270/2, ściśle powiązanej w zakresie infrastruktury technicznej z nieruchomością sąsiednią ( oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 304/1), nie będącą przedmiotem przetargu, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż kwota: 3.139.500,00 zł (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset zł 00/100), płatna w całości przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Syndyk nie wymaga złożenia rękojmi!

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu winni doręczyć syndykowi Mariuszowi Jeziorskiemu do kancelarii w Kaliszu (62-800), przy ul. Śródmiejskiej 15/3, w zamkniętych kopertach, podpisane oferty zakupu sporządzone w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2022 r., do godz. 14:00, osobiście bądź listem poleconym/przesyłką kurierską (decyduje chwila składania ofert) z dopiskiem:

„Oferta działka: 270/2 , V GUp 10/22 of”.

Wybór oferty zawierającej najwyższą zaoferowaną cenę, nastąpi w siedzibie syndyka w Kaliszu w dniu: 15.12.2022 r. o godz. 14:15.

Syndyk dokona sprzedaży składnika masy upadłości z wolnej ręki po wyłonieniu nabywcy spośród oferentów spełniających warunki uczestnictwa w konkursie ofert, w szczególności spełniających wymogi Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655, 2320, z 2021 r. poz. 234.), za najwyższą oferowaną cenę, płatną w całości przed zawarciem umowy sprzedaży, nie niższą niż wartość stanowiąca cenę wywoławczą nieruchomości, której dotyczy oferta zakupu.

Oszacowanie nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego / biegłego sądowego oraz warunki przetargu dostępne są w siedzibie syndyka – Kalisz, ul. Śródmiejska 15/3, tel. (62) 598 20 50, e-mail: mariusz@jeziorski.net.pl.

Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od postępowania przetargowego (konkursu ofert), a także zmiany warunków przetargowych na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Nieruchomość/ci można oglądać w dniach od 28.11.2022 r. do 08.12.2022 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

3 139 500,00 zł

Powierzchnia

10466.56 m2

Powierzchnia działki

25582 m2

Numer działki

270/2

Data licytacji

15.12.2022

Lokalizacja

Chodybki, kaliski, wielkopolskie

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

produkcja rolna

Kontakt

Podobne oferty

Budynek produkcyjno-biurowy

Saczkowce, podlaskie
626,00 m2
18.01.2023
216 817,02

Kompleks biurowo magazynowy

Godziesze Wielkie, wielkopolskie
1 145,00 m2
800 000,00

Budynki biurowo-magazynowe NOWY TERMIN LICYTACJI

Ełk, warmińsko-mazurskie
3 108,53 m2
19.01.2023
4 312 000,00

Hala z budynkiem biurowym PRZETARG

Częstochowa, śląskie
6 657,00 m2
5 468 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowe i budynek mieszkalny

Rogajny, warmińsko-mazurskie
1 168,55 m2
10.02.2023
774 000,00

Na sprzedaż kompleks magazynowy

Komorniki, dolnośląskie
564,00 m2
25.01.2023
525 825,00

Hale magazynowo- przemysłowa i mieszakanie

Śrem, wielkopolskie
875,19 m2
10.03.2023
790 500,00

Działka zabudowana magazynem

Sulęcinek, wielkopolskie
386,80 m2
129 750,00

Kompleks hal magazynowych z chłodniami

Koszalin, zachodniopomorskie
12 786,00 m2
04.01.2023
14 160 000,00