Budynek magazynowo – usługowy LICYTACJA

228 575,33

Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Marek Gil

Kancelaria Komornicza nr I w Ostrowie Wielkopolskim

63-400 Ostrów Wielkopolski Partyzancka 26/3

tel. 625928296

GKm 171/20

 

  OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW KZ1W/00076644/7

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

      w dniu 18.01.2023 o godzinie 12.00

 

w Sądzie Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny przy ul. Sądowej 2 w sali 65 odbędzie się

DRUGA licytacja

 

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym parterowym i niepodpiwniczonym budynkiem niemieszkalnym o pow. użytkowej około 300m2, o pow. działki 685m2, oznaczonej numerem działki 76/1

 

położonej: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Prof. Kaliny 79A, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00076644/7

 

Suma oszacowania wynosi 342 863,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 228 575,33zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 286,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowa 2 pok. 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 1 § 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi polegają orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

228 575,33 zł

Powierzchnia

300 m2

Data licytacji

18.01.2023

Lokalizacja

Profesora Kaliny, Ostrów Wielkopolski, ostrowski, wielkopolskie

Kontakt