Kompleks przemysłowo-magazynowy

922 500,00

Sobótka, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Łukasz Snacki

Kancelaria Komornicza nr XXIII we Wrocławiu

50-526 Wrocław ul. Gliniana 56/2

tel. 717976739, 692 239 274

Km 1636/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Łukasz Snacki na podstawie przepisu art. 953 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej kpc) podaje do publicznej wiadomości, że

 

 w dniu 28-04-2023 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sadu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, mającego siedzibę pod adresem ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, w sali nr 137, odbędzie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

gruntowej zabudowanej położonej: 55-050 Sobótka, ul. Wrocławska 8, numer działki 21/8, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00xxxx/2.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana, znajduje się w granicach działki 21/8 o powierzchni 0,7187 ha (tj. 7187 m2), AM-17, obręb: Sobótka, jednostka ewidencyjna Sobótka – miasto, powiat: wrocławski, województwo: dolnośląskie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, kategorii powiatowej (nr 1990D), stanowiącej ulicę Wrocławską -jedną z głównych ulic w Sobótce, przy czym bezpośredni dojazd odbywa się z krótkiego zaułka/sięgacza o nawierzchni gruntowej, stanowiącego gminną działkę nr 21/5 o powierzchni 195 m2, zapewniającą obsługę komunikacyjną także budynkowi mieszkalnemu położonemu na sąsiedniej działce.

Zgodnie z ustaleniami planu, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem „D-P6”, co stanowi, iż przeznaczenie podstawowym jest zabudowa przemysłowa (tj. działalność gospodarcza z zakresu produkcji, przetwórstwa, montażu, magazynowania, składowania, baz, składów, hurtowni, eksploatacji i przeróbki kopalin, logistyki, odzysku, przeróbki i unieszkodliwienie odpadów, rzemiosła produkcyjnego i usługowego), a dopuszczalnym usługi.

Nieruchomość posiada kształt wieloboku, jest częściowo ogrodzona, a na granicach znajdują się także ściany zewnętrzne budynku, zaś jeden z budynków (wiata), w części znajduje się na sąsiedniej nieruchomości.

Nieruchomość posiada przyłącza do sieci infrastruktury technicznej, a są to sieci energetyczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa) i teletechniczna znajdują się w granicach nieruchomości. Poza niżej opisaną zabudową działki, nieruchomość zagospodarowana jest jako głównie jako teren komunikacji wewnętrznej, w postaci utwardzonej nawierzchni (kostka, trylinka, płyty i place betonowe), służącą jako skład materiałów, w tym materiałów budowlanych, a także – głównie w części tylnej -jako grunt niezabudowany, porośnięty niepielęgnowaną roślinnością trawiastą.

Nieruchomość jest zabudowana kompleksem budynków niemieszkalnych, według ewidencji gruntów w ilości 7 budynków, stanowiących:

– Budynek nr 843 (nr według oznaczenia ewidencyjnego), wolno stojący, posiadający jedną kondygnację naziemnej i powierzchnię zabudowy 176 m2( pełniący funkcję handlowo-usługową, składający się z kilku pomieszczeń, użytkowany jako sklep z materiałami budowlanymi, posiadający zaplecze biurowo-socjalne i gospodarcze, pierwotnie będący wiatą konstrukcji stalowej, w późniejszym czasie obudowana płytą obornicką i montażem drzwi i okien, z dachem jednospadowym, krytym blachą falistą,

– Budynek nr 844 (nr według oznaczenia ewidencyjnego), wolno stojący, posiadający jedną kondygnację naziemnej i powierzchnię zabudowy 41 m2, pełniący funkcję przemysłową, użytkowany jako stacja transformatorowa, niedostępna dla osób postronnych.

– Budynek nr 845 (nr według oznaczenia ewidencyjnego), w zabudowie zwartej z budynkiem na sąsiedniej i przedmiotowej nieruchomości, posiadający dwie kondygnacje naziemnej (częściowo podpiwniczone, lecz piwnice niedostępne, zalane wodą) i powierzchnię zabudowy 808 m2, z przylegającym ceglanym kominem o wysokości ok 20 m, pełniący funkcję handlowo-usługową, składający się z kilkunastu pomieszczeń, użytkowany jako zakład produkcyjny elementów z tworzyw sztucznych, z magazynami i pomieszczeniami gospodarczymi, biurami i zapleczem biurowo-socjalnym, w znacznej części stanowiący pustostan, pierwotnie wykorzystywane jako stolarnia, następnie wytwórnia makaronu, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, z elementami konstrukcji prefabrykowanej, z dachem jednospadowym – Budynek nr 846 (nr według oznaczenia ewidencyjnego), wiata położona na przedmiotowej i sąsiedniej (nr 21/14) działce, będąca w zabudowie zwartej z budynkiem na przedmiotowej nieruchomości, posiadająca jedną kondygnację naziemnej i powierzchnię zabudowy 114m2 pełniący funkcję magazynową, składający się z jednego pomieszczenia, użytkowany jako magazyn, konstrukcji stalowej i murowanej, z dachem jednospadowym,

– Budynek nr 847 (nr według oznaczenia ewidencyjnego), w zabudowie zwartej z budynkiem na przedmiotowej nieruchomości z przylegającym ceglanym kominem o wysokości ok 20 m, posiadająca jedną kondygnację naziemną i powierzchnię zabudowy 58 m2, pełniący funkcję magazynową, składający się z jednego pomieszczenia, użytkowany jako magazyn, konstrukcji murowanej, z dachem jednospadowym, – Budynek nr 848 (nr według oznaczenia ewidencyjnego), w zabudowie zwartej z budynkiem na przedmiotowej i sąsiedniej nieruchomości, posiadająca jedną kondygnację naziemną i powierzchnię zabudowy 20 m2 pełniący funkcję magazynową, składający się z jednego pomieszczenia, użytkowany jako magazyn, konstrukcji murowanej, z dachem jednospadowym,

– Budynek nr 1627 (nr według oznaczenia ewidencyjnego), w zabudowie wolno stojącej, posiadająca jedną kondygnację naziemną i powierzchnię zabudowy 22 m2 pełniący funkcję magazynową/gospodarczą, składający się z jednego pomieszczenia, nie użytkowany, pierwotnie pełniący funkcję bunkru, konstrukcji murowanej, z dachem jednospadowym.

Obiekty zostały wybudowane głównie na początku XX w., w późniejszych łatach były przebudowane i rozbudowane, część powstała także w II połowie i pod koniec XX w. Budynki wykonane są w różnych technologiach, posiadają zróżnicowane wyposażenie w przyłącza i instalacje wewnętrzne, będące także w różnym stanie. Szacunkowe zużycie techniczne obiektów jest zróżnicowane, przy czym ogólnie należy stwierdzić, iż stan jest średni, zawiera się w przedziale 40-60 %, podobnie jak zużycie funkcjonalne. Nieruchomość wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wynajmowana innym firmom i przedsiębiorcom.

 

Komornik wyznacza oględziny nieruchomości w dniu 12-04-2023 r. od godz. 11.00 do godz. 11.45. Operat szacunkowy dostępny będzie do wglądu w siedzibie kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania.

 

Suma oszacowania wynosi 1 230 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 922 500,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 123 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. Oddział 1 we Wrocławiu 78 10205226 0000 6802 0463 1778 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie 2 właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 976 § 2 kpc). Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli w warunkach przewidzianych w paragrafie poprzedzającym wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania, (art. 964 kpc). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

922 500,00 zł

Powierzchnia

1279 m2

Data licytacji

28.04.2023

Lokalizacja

Wrocławska, Sobótka, wrocławski, dolnośląskie

Kontakt