Inwestycja: 6 mieszkań, garaże, grunty PRZETARG

2 955 500,00

Kraków, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości

ACCORD KRAKÓW Sp. z o.o.

w upadłości likwidacyjnej w Krakowie

(KRS: 0000074170, NIP: 6761157899, REGON: 351063661)

 

 

zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki, w drodze pisemnego konkursu ofert zespołu składników masy upadłości, w poczet których zalicza się:

 

a.  Nieruchomość objętą księgą wieczystą o nr: KR1P/00169614/4, tj. udział w wysokości 17607/27397 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Macieja Słomczyńskiego w Krakowie, która na dzień publikacji składa się z działek ewidencyjnych o nr: 572/9, 572/11 o łącznej pow. 0,0212 ha, które oznaczone są symbolem DR – DROGI.

 

b.  Nieruchomość objętą księgą wieczystą o numerze: KR1P/00256217/8, tj. prawo własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Macieja Słomczyńskiego w Krakowie, która na dzień publikacji składa się z działek ewidencyjnych o nr: 573/1, 573/2 574/1, 574/2, 571/1, 571/2, 576/1, 576/2 o łącznej pow. 0,0417 ha, które ponadto w zakresie działki  573/2, 574/2, 571/2, 576/2 oznaczone są symbolem DR – DROGI.

c. Nieruchomość objętą księgą wieczystą o numerze: KR1P/00284384/4, tj. prawo własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Macieja Słomczyńskiego w Krakowie, która na dzień publikacji składa się z działek ewidencyjnych o nr: 572/14, 572/24, 572/55, 572/57 o łącznej powierzchni 0,1301 ha, gdzie działki o nr: 272/24, 572/55, 572/57 objęte są postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej wraz z linią tramwajową KST etap III na odcinku od ul. Doktora Twardego do pętli Górka Narodowa wraz z rozbudową istniejących dróg publicznych powiatowych tj. ul. Doktora Twardego, ul. Bratysławskiej, ul. Siewnej, ul. Józefa Mackiewicza, dróg publicznych gminnych tj. ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila, ul. Krowoderskich Zuchów, ul. Nad Sudołem, ul. Szopkarzy, ul. Bociana, ul. Pachońskiego, ul. Białoprądnickiej, ul. Bularnia, 11KD, 1KD, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i ul. Łukasza Górnickiego, drogi publicznej krajowej – DK nr 7 oraz dróg wojewódzkich tj. ul. Henry ka Pachońskiego DW794 i ul. Matki Pauli Zofii Tajber DW794 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn.: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Kraków-Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”, przy czym jeżeli do dnia sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości objętej księgą wieczystą o nr KR1P/00284384/4 dojdzie do wywłaszczenia gruntów pod w/w inwestycję drogową, a decyzja w tym zakresie stanie się  prawomocna, to wówczas sprzedaży będzie podlegała wierzytelność z tytułu odszkodowania, jakie zostanie ustalone na rzecz ACCORD Kraków sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, natomiast, jeżeli do dnia sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości odszkodowanie nie zostanie wypłacone lub ustalone, to wówczas nabywca nieruchomości będzie dochodził odszkodowania we własnym zakresie od właściwej jednostki samorządowej.

 

d. Nieruchomość objętą księgą wieczystą o numerze: KR1P/00285534/8, tj. udział w wysokości 7/15 w prawie własności lokalu niemieszkalnego opisanego jako garaż w budynku położonym przy ul. Macieja Słomczyńskiego 4/G1 w Krakowie, gdzie w/w udziały winny odpowiadać siedmiu miejscom parkingowym oraz prawu związanemu z przedmiotową własnością.

 

e. Nieruchomość objętą księgą wieczystą o numerze: KR1P/00285547/2, tj. udział w wysokości 33/45 w prawie własności lokalu niemieszkalnego opisanego jako garaż w budynku położonym przy ul. Macieja Słomczyńskiego 6/G2 w Krakowie, gdzie w/w udziały winny odpowiadać jedenastu miejscom parkingowym oraz prawu związanemu z przedmiotową własnością.

 

f. Nieruchomość objętą księgą wieczystą o numerze: KR1P/00286379/0, tj. udział w wysokości 7/15 w prawie własności lokalu niemieszkalnego opisanego jako garaż w budynku położonym przy ul. Macieja Słomczyńskiego 10/G4 w Krakowie, gdzie w/w udziały winny odpowiadać siedmiu miejscom parkingowym oraz prawu związanemu z przedmiotową własnością.

 

g. Nieruchomość objętą księgą wieczystą o numerze: KR1P/00284379/6, tj. udział w wysokości 1/15 w prawie własności lokalu niemieszkalnego opisanego jako garaż w budynku położonym przy ul. Macieja Słomczyńskiego 14/G5 w Krakowie, gdzie w/w udziały winny odpowiadać jednemu miejscu parkingowemu oraz prawu związanemu z przedmiotową własnością.

 

h. Nieruchomość objętą księgą wieczystą o numerze: KR1P/00284380/6, tj. udział w wysokości 9/15 w prawie własności lokalu niemieszkalnego opisanego jako garaż w budynku położonym przy ul. Macieja Słomczyńskiego 16/G6 w Krakowie, gdzie w/w udziały winny odpowiadać dziewięciu miejscom parkingowym oraz prawu związanemu z przedmiotową własnością.

 

i. Nieruchomość objętą księgą wieczystą o numerze: KR1P/00473172/7, tj. prawo własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. 67,10 m2 przy ul. Macieja Słomczyńskiego 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz z ograniczonym prawem rzeczowym wynikającym z działu III w/w księgi wieczystej (przyporządkowane miejsce postojowe).

 

j. Nieruchomość objętą księgą wieczystą o numerze: KR1P/00473173/4, tj. prawo własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 19 o pow. 33,7 m2 przy ul. Macieja Słomczyńskiego 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

k. Nieruchomość objętą księgą wieczystą o numerze: KR1P/00473174/1, tj. prawo własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 21 o pow. 46,8 m2 przy ul. Macieja Słomczyńskiego 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

l. Nieruchomość objętą księgą wieczystą o numerze: KR1P/00284060/7, tj. udział w wysokości 34/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami przy ul. Macieja Słomczyńskiego 4 i 6, gdzie przedmiotowe udziały zostały przypisane do lokali niemieszkalnych oraz do udziału w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla lokali brak jest założonej księgi wieczystej.

m. Nieruchomość objętą księgą wieczystą o numerze: KR1P/00284058/0, tj. udział w wysokości 170/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami przy ul. Macieja Słomczyńskiego 14 i 16, gdzie przedmiotowe udziały zostały przypisane do lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz do udziału w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla lokali brak jest założonej księgi wieczystej.

n. Nieruchomość objętą księgą wieczystą o numerze: KR1P/00284059/7, tj. udział w wysokości 152/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przy ul. Macieja Słomczyńskiego 10, gdzie przedmiotowe udziały zostały przypisane do lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz do udziału w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla lokali brak jest założonej księgi wieczystej.

 

Sprzedaż nastąpi za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 2.955.500,00 zł netto (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 00/100 złotych) plus podatek od towarów i usług w stawce 23%.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w terminie do dnia 31.08.2022r. pisemnej oferty z zaproponowaną kwotą netto . Ofertę należy przesłać za pośrednictwem profesjonalnych operatorów pocztowych na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Filipak, ul. Wiktora Heltmana 5B, 30-565 Kraków, bądź osobiście złożyć pod ww. adresem w godzinach od 10:00 do 16:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr: 696-288-539. Za datę doręczenia przesyłki uznaje się termin faktycznego dostarczenia, a nie datę jej nadania. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z adnotacją: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA ZESPÓŁ SKŁADNIKÓW ACCORD”.

Ponadto do dnia 31.08.2022r. należy wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwotę 295.550,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek masy upadłości prowadzony w:

 ING BANK ŚLĄSKI S.A. o nr: 22 1050 1445 1000 0090 3171 3978

 

Dane posiadacza rachunku:

ACCORD Kraków Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 18C/3, 31-234 Kraków

NIP: 6761157899, KRS: 0000074170

 

Okazanie nieruchomości nastąpi w dniu 18.08.2022r. o godz. 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Syndyka w dniu 01.09.2022 r. o godz. 12:00.

Kontakt w sprawie przetargu możliwy jest pod numerem telefonu 696-288-539 lub w formie elektronicznej (preferowanej) pod adresem: „. Regulamin przetargu oraz operaty szacunkowe sporządzone na potrzeby opisu i oszacowania majątku masy upadłości dostępne są w biurze Syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Na pisemny wniosek Zainteresowanego regulamin przetargu oraz operat szacunkowy zostanie udostępniony w formie elektronicznej.

 

Szczegóły ogłoszenia

Cena

2 955 500,00 zł

Powierzchnia

300 m2

Lokalizacja

Macieja Słomczyńskiego, Kraków, małopolskie

Liczba pokoi

10

Rodzaj budynku

blok

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, woda ciepła, kanalizacja

Dodatkowe

balkon, winda, miejsce postojowe

Kontakt

Podobne oferty

Duże, 3-pokojowe mieszkanie na parterze

Górzyn, lubuskie
105,80 m2
69 333,33

Dwupokojowe mieszkanie przy parku! Do remontu

Bartoszyce, warmińsko-mazurskie
40,00 m2
99 000,00

Mieszkanie Legnica, ul. Żwirki i Wigury

Legnica, dolnośląskie
57,15 m2
28.02.2023
102 000,00

Dwupokojowe mieszkanie w Łęcznej

Łęczna, lubelskie
31,70 m2
16.02.2023
74 133,33

Mieszkanie ul. Mickiewicza, Pelplin

Pelplin, pomorskie
65,00 m2
15.02.2023
149 250,00

Mieszkanie ul. Komandorska Łódź – udział 1/2

Łódź , łódzkie
66,64 m2
03.03.2023
104 066,67

Mieszkanie ul. Fedorowicz, Biała Podlaska

Biała Podlaska, lubelskie
110,55 m2
13.02.2023
405 200,00

Lokal mieszkalny 41-500 Chorzów, ul. Miła

Chorzów, śląskie
89,93 m2
17.02.2023
330 000,00

Mieszkanie, 49-100 Wydrowice

Wydrowice, opolskie
75,60 m2
17.02.2023
92 275,50