Hotel do remontu na dużej działce

1 665 733,00

Płock, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w miejscowości Wola Łącka.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Maciej Krysiński

Kancelaria Komornicza nr 1 w Gostyninie

09-500 Gostynin 3 MAJA 48

tel. +48 504 963 449

GKm 20/22

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Maciej Krysiński na podstawie art. 953 w zw. z art. 986(1-11) kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

odbędzie się

 

DRUGA licytacja w trybie licytacji elektronicznej

 

położonej; 09-520 Łąck, Wola Łącka, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie iV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1G/000xxxxx/2

 

Działka numer ewidencyjny 21/7 o powierzchni 2,87 ha, dla której to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr PL1G/000xxxxx/2 – dla działki o numerze ewidencyjnym 21/7. Nieruchomość położona jest w miejscowości Wola Łącka, gm. Łąck, 09-520 Łąck w obrębie 0019 Wola Łącka, gminie Łąck.

 

Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony w części frontowej znajdują się pozostałości po murowanym ozdobnym ogrodzeniu, którego słupki były obłożone ozdobnym kamieniem wraz z ozdobną metalową bramą. Pozostała część nieruchomości była ogrodzona siatką zamocowaną na słupkach metalowych na podmurówce betonowej, obecnie pozostały niewielkie fragmenty ogrodzenia, głównie w części frontowej, pozostała część ogrodzenia zdewastowana i niekompletna.

Nieruchomość posiada dostęp do wodociągu gminnego oraz kanalizacji(szambo własne bezodpływowe zbiorniki zlokalizowane na terenie nieruchomości). Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej(dostęp możliwy przez sąsiadującą działkę 21/6).

 

Budynek Sali konferencyjnej z restauracją i częścią hotelową to obiekt o powierzchni zabudowy 2 572,30m2. Przedmiotowy budynek został zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej jako wolnostojący o 1,5 kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony z dachem wielospadowym. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków budynek został oddany do użytkowania w 2010 r. W części przyziemia znajdowały się sale konferencyjne i bankietowe z całym zapleczem sanitarno-gastronomicznym, na poddaszu natomiast zostały zaprojektowane 23 pokoje hotelowe 1 i 2 osobowe z łazienkami. Od dłuższego czasu na terenie nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza zgodna z przeznaczeniem budynku.

 

Budynek jest zdewastowany i złym stanie technicznym. Brak jest okien, drzwi, instalacji wewnętrznych, skradzione zostały wszystkie przedmioty przedstawiające wartość handlową.

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres; s://elicytacje.komornik,pl/).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00.

 

Suma oszacowania wynosi 2 498 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 665 733,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 249 860.00zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A. 81 16001462 1831 9838 9000 0001

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć 1 K01D2D202372 nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przepisu art. 980 nie stosuje się. W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986(3) § 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.

Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik. 2 komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

 

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 665 733,00 zł

Powierzchnia

2572.3 m2

Powierzchnia działki

28700 m2

Numer działki

21/7

Lokalizacja

Płock, płocki, mazowieckie

Liczba pięter

1

Stan

do remontu

Forma własności

własność

Typ

hotel

Struktura

budynek główny

Dostęp do drogi

asfaltowy

Dodatkowe

parking, ogrodzony, teren rekreacyjny, sala konferencyjna, restauracja

Kontakt

Podobne oferty

Zespół pałacowo-parkowy

Sobieszyn, lubelskie
1 520,76 m2
655 000,00

Kompleks hotelowo- gastronomiczny/ Stary Dębsk

Sochaczew, mazowieckie
5 952,17 m2
4 500 000,00

Lokal gastronomiczny z częścią hotelową do remontu

Łódź, łódzkie
1 293,73 m2
2 803 000,00

Obiekt rekreacyjny z dostępem do jeziora

Łupawsko, pomorskie
1 532,00 m2
24.04.2023
1 776 735,00

Działający hotel ***

Rudnik, małopolskie
4 943,44 m2
6 296 883,75

Zespół pałacowo-parkowy

Czyżów Szlachecki, świętokrzyskie
1 037,40 m2
1 155 000,00

Pensjonat w centrum miasta i budynek usługowy

Ustroń, śląskie
1 068,50 m2
4 500 000,00

Ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem

Łupawsko, pomorskie
2 840,00 m2
2 500 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Niedźwiedzice, dolnośląskie
485,87 m2
790 000,00