Grunty rolne także dla NIE ROLNIKA

30 666,67

Murowanka, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Na sprzedaż 1 działka niezabudowane i 1 zabudowana –  każdą można kupić  osobno.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

mgr Paweł Myszkowski

Kancelaria Komornicza nr IV w Grójcu

05-600 Grójec, ul. Mogielnicka 33 lok. 2.04

tel.: 48 332 92 05

Sygn. akt Km 156/20 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski Kancelaria Komornicza nr IV w Grójcu zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w sali nr VI Sądu Rejonowego w Grójcu odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

KW RA1G/0000xxxx/9 stanowiąca nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki o nr ewidencyjnych 255  i 170/1 o łącznej powierzchni 3,00 ha (w tym działka nr 170/1 zabudowana) położona w miejscowościach Murowanka, Zastruże i Wichradz gmina Warka, powiat grójecki, województwo mazowieckie.

 

Działka numer 255 położona w miejscowości Murowanka o powierzchni 0,7800 ha w kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości frontu ~ 12 metrów i długości ~ 640 metrów. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona. Teren działki jest nieco niżej rzędnej drogi. Teren działki jest płaski. Na działce są 2 rzędy starego sadu wiśniowego bez wartości do usunięcia. Na działce są slupy betonowe po rusztowaniu rzędowym. W około 2/3 długości działkę przecina rów melioracyjny zwykły na powierzchni i dodatkowo jest oczko wodne śródpolne i nie ma bezpośredniego przejścia na drugą część tylko przez przejście zlokalizowane na sąsiedniej działce. Rów okresowo wylewowy, teren podmokły. Przed rowem na drzewka są uschnięte, a za rowem nie ma drzewek. Z tej strony jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki plecionej. W tej części nad działką przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna WN – stanowisk słupowych na działce nie ma. Działka numer 255 -jednym krótszym bokiem od strony południowej przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej droga Warka – Grójec, działki numer 1 (obręb Wichradz) oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga „dr” DW730, której posiadaczem jest osoba prawna. Działkę od drogi oddziela rów ale zjazd jest urządzony obok, tak że można na działkę wjechać. Droga nie posiada urządzonych chodników, nie posiada oświetlenia ulicznego. Działka numer 255 – położona w terenie z dostępem infrastruktury technicznej w postaci energii elektrycznej i telefonu. Działka numer 255 – sąsiedztwo i otoczenie to tereny rolne, uprawa sadownicza i w dalszej odległości rozproszona zabudowa zagrodowa.

Suma oszacowania 46 000zł. Cena wywoławcza – 2/3 sumy oszacowania- 30 666,67zł. Rękojmia – 10% sumy oszacowania- 4 600zł.

 

Działka numer 170/1 zabudowana położona w miejscowości Wichradz o powierzchni 2,2300 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu – 57 metrów i długości ~ 390 metrów. Od strony drogi działka z lewej strony jest ogrodzona ogrodzeniem z elementów metalowych na fundamencie i cokole betonowym – ogrodzenie przechylone – dalej jest brama i furtka rozwiema z elementów metalowych. Z prawej strony jest ogrodzenie z siatki plecionej na słupkach stalowych. Od bramy na działce po obydwu stronach są wygrodzenia z elementów metalowych. Za budynkami od strony wschodniej jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki plecionej na słupkach betonowych. Od strony południowej działka nie ma ogrodzenia. Od strony zachodniej w części sadu działka nie ma ogrodzenia. Plac pomiędzy budynkami utwardzony betonem, który nie jest równy. Przy bramie na działce rośnie duże drzewo liściaste, bez, tuja i krzewy ozdobne. W lewym frontowym narożu jest szambo betonowe które przelewa się na drogę. Działka numer 170/1 -jednym krótszym bokiem od strony północno-zachodniej przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej działki numer 147 oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga „dr” której posiadaczem jest osoba prawna. Droga nie ma wyznaczanych pasów ruchu ani urządzonych chodników. Jest oświetlenie uliczne zamontowane na słupach betonowych. Działka numer 170/1 położona w terenie z dostępem infrastruktury technicznej według mapy zasadniczej: w postaci energii elektrycznej, teletechnicznej, kanalizacja typu szambo, w drodze jest kanalizacja sanitarna. Działka numer 170/1 – sąsiedztwo i otoczenie to zabudowa wiejska zagrodowa oraz działki niezabudowane użytkowane rolniczo. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer KW RA1G/0000xxxx/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Grójcu.

Suma oszacowania 653 000zł. Cena wywoławcza – 2/3 sumy oszacowania- 435 333,33zł. Rękojmia – 10% sumy oszacowania- 65 300zł.

 

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 707 700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, przelewem na konto kancelarii wskazane w nagłówku (w tytule przelewu należy podać dane osoby przytelepując do przetargu oraz sygnaturę sprawy która wskazana jest w lewym górnym rogu w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu Numer działki

stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Grójcu wraz z operatem.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z dniem uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/123/3/PPSGB

Cena

30 666,67 zł

Powierzchnia

7800 m2

Lokalizacja

Murowanka, grójecki, mazowieckie

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą