Gospodarstwo: 36-206 Humniska

201 000,00

Humniska, podkarpackie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,

Armii Krajowej 2,  Brzozów,   36-200 Brzozów

tel. 13 43 418 61 / fax. 13 43 418 61

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 711/20.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Brzozowie na podstawie art.  9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu elicytacje .komornik. pl w dniu: 18.04.2024 o godzinie: 10:00 rozpocznie się pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:

 

– nieruchomości  położonej przy  Humniska, 36-206 Humniska

Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona działką nr ew. 1218/3 położona w miejscowości Humniska, kształt wielokątny, teren równinny porośnięty trawą, nieuprawiany. Sąsiedztwo tworzą działki o podobnym charakterze, tj. luźna zabudowa jednorodzinna oraz działki niezabudowane. Część działki od strony drogi zabudowana budynkiem mieszkalnym konstrukcji drewnianej połączonym z murowaną oborą oraz niedokończonym mieszkalnym budynkiem murowanym. Szczegółowa lokalizacja działki jest dość atrakcyjna z uwagi na niewielką odległość od centrum miejscowości, miasta Brzozów oraz głównych szlaków komunikacyjnych. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny konstrukcji drewnianej na podmurówce betonowej, do którego dobudowana została obora z pustaków i cegieł. Ponadto na działce znajduje się niedokończony dwukondygnacyjny, niezadaszony budynek, którego prace wstrzymano wiele lat temu. Nieruchomość uzbrojona w dostęp do sieci elektroenergetycznej, gazowej o lokalnej wodnej i kanalizacyjnej, przy czym istnieje możliwość podpięcia do sieci kanalizacyjnej. Ogólnie urządzenie działki, na której posadowione są budynki oceniono jako słabe/niskie. Działka nieogrodzona, z bezpośrednim dostępem do drogi o nawierzchni asfaltowej, stanowi wg rejestru gruntów następujące rodzaje użytków: pastwiska trwałe, klasa bonitacji PsIII, powierzchnia użytkowa: 0,7303 ha; grunty pod rowami, klasa bonitacji W, powierzchnia użytkowa: 0,0166 ha; tereny mieszkaniowe, klasa bonitacji B, powierzchnia użytkowa: 0,2151 ha; Razem powierzchnia użytkowa: 0,9620 ha. Budynek mieszkalny, konstrukcji drewnianej wolnostojący oddany do użytkowania końcem lat trzydziestych ubiegłego wieku. W dniu oględzin budynek wolnostojący, konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym ma zwartą architektonicznie bryłę i dwuspadowy dach, kryty blachą – mocno skorodowaną – z częściowo zawaloną konstrukcją i ubytkami w poszyciu. Wejście do budynku umiejscowione jest w elewacji południowej. Budynek jednokondygnacyjny, składa się z: przedsionka/wiatrołapu, oraz 3 pokoi, brak podpiwniczenia. Pod względem funkcjonalno-użytkowym budynek ma ogólnie mało funkcjonalne rozwiązania, obiekt nie posiada łazienki, toalety. Strop drewniany, dach konstrukcji drewnianej pokryty blachą, stolarka okienna i drzwiowa stara drewniana. Ogrzewanie punktowe z pieców na gaz. Obecnie budynek do rozbiórki lub kompleksowego remontu. Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną niskiego napięcia, woda ze studni kopanej, ogrzewanie punktowe z piecyków na gaz. Powierzchnia zabudowy 115,00 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 268 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 26 800,00 zł.

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 

62 1240 2311 1111 0010 9625 4737 

najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

 

– nieruchomości  położonej przy  Humniska, 36-206 Humniska

Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona działką ew. nr 1194 położona w miejscowości Humniska w kształcie prostokąta. Działka w północnej części z bezpośrednim dostępem do drogi geodezyjnie wydzielonej w terenie nieurządzonej, nieprzejezdnej. Razem powierzchnia użytkowa: 0,8952 ha.

 

Suma oszacowania wynosi 46 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 500,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 4 600,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 

62 1240 2311 1111 0010 9625 4737 

najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

 

– nieruchomości  położonej przy  Humniska, 36-206 Humniska

Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona działką ew. nr 1389 położona w miejscowości Humniska. Teren działki równinny, nieogrodzony w formie prostokąta, porośnięty trawą, zachwaszczony i zakrzewiony. Sąsiedztwo tworzą tereny uprawy rolniczej i łąki. Razem powierzchnia użytkowa: 0,2383 ha.

 

Suma oszacowania wynosi 9 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 900,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 920,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 

62 1240 2311 1111 0010 9625 4737 

najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

 

– nieruchomości  położonej przy  Humniska, 36-206 Humniska

Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona działką ew. nr 1230 położona w miejscowości Humniska w kształcie zbliżonym do prostokąta, zachwaszczona i zakrzewiona w sąsiedztwie terenów rolnych. Działka wykorzystywana jako pastwisko. Razem powierzchnia użytkowa: 0,5483 ha;

 

Suma oszacowania wynosi 29 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 825,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 2 910,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 

62 1240 2311 1111 0010 9625 4737 

najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Przetargi wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  25.04.2024 o godzinie: 10:00.

 

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem elicytacje .komornik. pl oraz zgłoszenia na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu, jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, jak również wpłacenia rękojmi najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli jest obowiązek złożenia rękojmi. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia.

 

PBNPPH/1/89

Szczegóły ogłoszenia

Cena

201 000,00 zł

Powierzchnia

80.65 m2

Powierzchnia działki

9620 m2

Data licytacji

25.04.2024

Lokalizacja

Humniska, brzozowski, podkarpackie

Rok budowy

1938

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Media

woda, energia elektryczna

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Domaniewice, łowicki, łódzkie
7 923,00 m2 | działka: 187 609,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
5 759 080,00

Atrakcyjna nieruchomość do wykończenia

Leśna, Tyczyn, rzeszowski, podkarpackie
158,20 m2 | działka: 1 442,00 m2
4 pokoje
 
do wykończenie | woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz
759 000,00

Dom: 64-300 Grubsko

Grubsko, nowotomyski, wielkopolskie
264,40 m2 | działka: 7 722,00 m2
5 pokoi
licytacja: 06.05.2024
990 000,00

Dom: udział 1/2 ul. Podmiejska 89-620 Lipienice

Podmiejska, Lipienice, chojnicki, pomorskie
145,08 m2 | działka: 6 818,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 16.05.2024
164 466,67

Dom z garażem: ul. Sworska, 21-500 Biała Podlaska

Sworska, Biała Podlaska, Biała Podlaska, lubelskie
157,90 m2 | działka: 178,00 m2
5 pokoi
 
woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz
licytacja: 24.04.2024
307 543,50

Dom + działki: Łochynia, ul. Spacerowa

Spacerowa, Łochynia, częstochowski, śląskie
97,50 m2 | działka: 30 528,00 m2
3 pokoje
licytacja: 22.05.2024
172 425,00

Zespół pałacowo-parkowy

Krzyżanowo, śremski, wielkopolskie
1 635,00 m2 | działka: 85 600,00 m2
 
do remontu
1 750 000,00

Dom jednorodzinny na dużej działce

Porankowa, Jeziórko, piaseczyński, mazowieckie
123,80 m2 | działka: 1 105,00 m2
5 pokoi
 
do wykończenie | energia elektryczna, szambo, woda
489 000,00

Dom jednorodzinny z lat 70-tych LICYTACJA

Lgota, chrzanowski, małopolskie
173,08 m2 | działka: 1 166,00 m2
 
do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 25.09.2023
131 112,00