Działka niezabudowana z mediami

119 333,33

Wola Łącka, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Maciej Krysiński

Kancelaria Komornicza nr 1

09-500 Gostynin 3 MAJA 48

tel. 48 504 963 449

GKm 20/22

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Maciej Krysiński na podstawie art. 953 w zw. z art. 986(1-11) kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

odbędzie się

DRUGA licytacja w trybie licytacji elektronicznej

 

– licytacja nieruchomości położonej: 09-520 Łąck, Wola Łącka, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie lV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1G/000xxxx/6

 

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w miejscowości Wola Łącka, gm. Łąck, 09-520 Łąck, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 21/6, dla której to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr PL1G/000xxxx/6.

 

Działka numer ewidencyjny 21/6 o powierzchni 0,60 ha Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej- droga krajowa nr 60 Płock- Kutno. Nieruchomość posiada dostęp do wodociągu gminnego, dostęp do energii elektrycznej. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

(adres: s://elicytacje.komornik,pl/).

 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

 

Suma oszacowania wynosi 179 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119 333,33zł.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 900,00zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A. 8116001462 18319838 9000 0001 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu.

 

O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu r.ie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby 1 wymienione w tym artykule.

 

Prawa osób trzecich nie będą przesz ,odą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przepisu art. 980 nie stosuje się. W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986(3) § 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta by a w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę z chwili zakończenia przetargu. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

119 333,33 zł

Powierzchnia

600 m2

Lokalizacja

Wola Łącka, płocki, mazowieckie

Kontakt

Podobne oferty

Grunt rolny TAKŻE DLA NIEROLNIKA

Dobrocice, świętokrzyskie
80 937,00 m2
31.03.2023
469 267,00

Działki niezabudowane także dla NIE ROLNIKA

Bodzechów, świętokrzyskie
10 900,00 m2
18 500,00

Grunt rolny

Janowiczki, pomorskie
2 498 104,00 m2
1 720 000,00

Grunt inwestycyjny

Mircze, lubelskie
14 798,00 m2
24.03.2023
695 549,00

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2
1 308 000,00

Dwie działki leśne także dla NIE ROLNIKA -LICYTACJA

Włodawa, lubelskie
22 663,00 m2
54 333,33

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, małopolskie
187 400,00 m2
09.12.2022
17 967 623,00

Grunt inwestycyjny

Jasin, wielkopolskie
25 019,00 m2
1 850 000,00

Budynek mieszkalno- użytkowy Rynek

Nowe Miasto Lubawskie, warmińsko-mazurskie
144,00 m2
04.04.2023
217 333,33