Duża działka rolna także dla NIE ROLNIKA LICYTACJA

693 750,00

Stare Sioło, podkarpackie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie

Marcin Saramaga

Kancelaria Komornicza w Lubaczowie nr I

37-600 Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej 6

tel. (16)6322023

Sygn.akt Km 157/20

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie Marcin Saramaga – Kancelaria Komornicza w Lubaczowie nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

CZEKAMY NA PONOWNE WYZNACZENIE LICYTACJI

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lubaczowie w sali nr 3 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW PR1L/000xxxx/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo własności niezabudowanej działki nr 1073 o powierzchni 29,8820 ha, zewidencjonowanej

w części o powierzchni 0,3203 ha jako łąki trwałe ŁVI,

w części o powierzchni 6,8216 ha jako N- nieużytki,

w części o powierzchni 19,6156 ha jako lasy Ls IV,

w części o powierzchni 2,1752 ha jako łąki trwałe ŁIV,

a w części o powierzchni 0,9493 ha jako łąki trwałe ŁV,

 

położonej w terenach leśnych w miejscowości Stare Sioło, gmina Oleszyce – obszar wiejski, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 925000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 693750,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Numer rachunku bankowego do wpłaty rękojmi: 41 1240 2584 1111 0000 3946 0631. Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem.

 

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję; Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia

Szczegóły ogłoszenia

Cena

693 750,00 zł

Powierzchnia

298820 m2

Lokalizacja

Stare Sioło, lubaczowski, podkarpackie

Kontakt