Dom z garażem: 30-444 Libertów

700 950,00

Libertów, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,

32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30

tel. (12) 288-35-55

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 2611/21.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce podaje do publicznej wiadomości podstawie art. 9864-11 kpc  że w dniach od 14/03/2024 od godz. 11.00 do 21/03/2024 do  godz. 11.00 odbędzie się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:

I. udział nr 2 wynoszący  1/2 części nieruchomości w  działce nr 482/17 o pow. 0,0821 ha zbudowanej budynkiem mieszkalnym  oraz  budynkiem garażowo-gospodarczym,  w niezabudowanej działce nr 482/18 o pow. 0,0075 ha oraz w niezabudowanej działce nr 482/19 o pow. 0,0203 ha
II. udział nr 3 wynoszący  1/2 części nieruchomości w  działce nr 482/17 o pow. 0,0821 ha zbudowanej budynkiem mieszkalnym  oraz  budynkiem garażowo-gospodarczym,  w niezabudowanej działce nr 482/18 o pow. 0,0075 ha oraz w niezabudowanej działce nr 482/19 o pow. 0,0203 ha

 

Nieruchomość położona  w miejscowości   Libertów

III. udział nr  3  wynoszący  4/20  części  nieruchomości  w  działce  nr 482/20  o pow.  0,0311 ha
IV. udział nr  5  wynoszący  4/20  części  nieruchomości  w  działce  nr 482/20  o pow.  0,0311 ha

Całość nieruchomości wraz z udziałami  oszacowany jest na łączną kwotę: 934.600,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:  700.950,00 zł

Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna nr 482/17 o powierzchni 0,0821 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym  w zabudowie wolnostojącej. Budynek od kilku lat niezamieszkały, stanowi pustostan wymagający przeprowadzenia prac remontowych. Obiekt składa się z niskiego parteru, piętra i poddasza, wzniesiony został w latach 60/70 – tych XX wieku, po remoncie przeprowadzonym około 2007 roku. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.  W budynku instalacje: wodna, kanalizacyjna (sieć gminna), elektryczna, gazowa, c.o. gazowe bez pieca, w kotłowni na parterze piec na paliwo stałe starszego typu. Na poziomie niskiego parteru znajdują się następujące pomieszczenia: kuchnia, salon, wiatrołap, pokój, łazienka, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, klatka schodowa i przedpokój. Razem powierzchnia użytkowa parteru wynosi: 60,29 m2.
Na poziomie piętra znajdują się następujące pomieszczenia: korytarz, kuchnia, dwa pokoje, wiatrołap, łazienka, łazienka/pomieszczenie (w stanie nie wykończonym). Razem powierzchnia użytkowa piętra wynosi: 68,59 m2.
Na poziomie poddasza znajdują się następujące pomieszczenia: schody, poddasze do adaptacji. Razem powierzchnia użytkowa poddasza wynosi: 60,01 m2.

Razem powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego, wynosi: 188,89 m2.
Teren działki ogrodzony ogrodzeniem w zróżnicowanym stanie technicznym
Na działce w jej zachodniej części znajduje się również wolnostojący budynek garażowo – gospodarczy. Obiekt murowany, zrealizowany w latach 90- tych XX wieku, po remoncie w 2007 roku. Składa się z pomieszczenia gospodarczego i garażu o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 33,60 m2.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej poprzez sąsiednią działkę nr 482/19  stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową oraz poprzez działkę nr 482/20

Działka ewidencyjna nr 482/18 o powierzchni 0,0075 ha jest niezabudowana, użytkowana jest przez właścicieli nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 745/4 jako część zagospodarowanego ogródka. Teren działki płaski o kształcie regularnym, zbliżonym do wąskiego prostokąta, częściowo ogrodzony ogrodzeniem z sąsiednich nieruchomości. Dostępne są urządzenia infrastruktury technicznej: gazowa, wodna, kanalizacyjna, elektryczna oraz teletechniczna. Działka ze względu na swoje parametry takie jak powierzchnia, kształt, szerokość ma ograniczone możliwości zagospodarowania na cele budowlane.
Działka od strony wschodniej posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej poprzez sąsiednią działkę nr 482/19 stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową oraz poprzez działkę nr 482/20
Działka ewidencyjna nr 482/19 o powierzchni 0,0203 ha jest niezabudowana, stanowi wewnętrzną utwardzoną drogę dojazdową m.in. do zabudowanej działki nr 482/17 i niezabudowanej działki nr 482/18. Działka wąska o kształcie nieregularnego wieloboku położona w obszarze o płaskim ukształtowaniu terenu. Częściowo ogrodzona ogrodzeniem z sąsiednich nieruchomości.
Działka ze względu na swoje parametry takie jak powierzchnia, kształt, szerokość ma ograniczone możliwości zagospodarowania na cele budowlane.
Działka od strony wschodniej posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej poprzez sąsiednią działkę nr 482/20 stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową

Działka ewidencyjna nr 482/20 o powierzchni 0,0311 ha jest niezabudowana, stanowi wewnętrzną utwardzoną drogę dojazdową. Działka wąska o kształcie wydłużonego wieloboku zbliżonego do prostokąta, położona w obszarze o płaskim ukształtowaniu terenu. Częściowo ogrodzona ogrodzeniem z sąsiednich nieruchomości. Dostępne są urządzenia infrastruktury technicznej: gazowa, wodna, kanalizacyjna, elektryczna oraz teletechniczna. Działka ze względu na swoje parametry takie jak powierzchnia, kształt, szerokość ma ograniczone możliwości zagospodarowania na cele budowlane. Działka od strony wschodniej posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej

Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem:
elicytacje. komornik .pl

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny oszacowania w/w nieruchomości.   
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O.

Wieliczka  najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępniono się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
UWAGA:  Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

PEKH/1/218

Szczegóły ogłoszenia

Cena

700 950,00 zł

Powierzchnia

188.89 m2

Powierzchnia działki

821 m2

Data licytacji

14.03.2024

Lokalizacja

Libertów, małopolskie

Liczba pięter

2

Liczba pokoi

3

Rodzaj ogrzewania

węglowe, gaz

Media

woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz

Dodatkowe

garaż

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom ul. Starowiejska, 87-603 Wielgie

Starowiejska, Wielgie, lipnowski, kujawsko-pomorskie
81,25 m2 | działka: 890,00 m2
licytacja: 04.03.2024
203 250,00

Budynek gastronomiczno- usługowy

Panieńszczyzna, lubelski, lubelskie
456,70 m2 | działka: 2 400,00 m2
7 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda, szambo
1 580 000,00

Dom z garażem: ul. Gruszowa, 60-185 Skórzewo

Gruszowa, Skórzewo, poznański, wielkopolskie
155,50 m2 | działka: 961,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja, telefon
licytacja: 15.03.2024
616 133,33

Dom, budynki gospodarcze LICYTACJA

Rzeck, olsztyński, warmińsko-mazurskie
207,90 m2 | działka: 22 600,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | woda, szambo, energia elektryczna
licytacja: 14.03.2024
1 155 660,00

Dom wczasowy nad morzem

Hutnicza, Chłapowo, pucki, pomorskie
437,10 m2 | działka: 738,00 m2
14 pokoi
 
do wykończenie
720 000,00

Dom z garażem: Witanowice 34-103

Witanowice, wadowicki, małopolskie
166,16 m2 | działka: 996,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 29.02.2024
506 250,00

Atrakcyjna nieruchomość do wykończenia

Leśna, Tyczyn, rzeszowski, podkarpackie
158,20 m2 | działka: 1 442,00 m2
4 pokoje
 
do wykończenie | woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz
759 000,00

Dom: Głuchówek 96-200

Głuchówek, rawski, łódzkie
112,00 m2 | działka: 3 100,00 m2
5 pokoi
 
woda, kanalizacja, energia elektryczna
licytacja: 19.03.2024
48 178,50

Dom: Izdebnik 34-144

Izdebnik, wadowicki, małopolskie
113,00 m2 | działka: 855,00 m2
3 pokoje
 
woda, gaz, energia elektryczna, kanalizacja
licytacja: 14.03.2024
209 250,00