Dom i budynek gospodarczy LICYTACJA

223 612,50

Budy Stawiskie, podlaskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Krystyna Bajgus

Kancelaria Komornicza nr I w Łomży

18-400 Łomża Sadowa 2/6

Km 984/19

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 984/19, Km 200/23, Km 357/23, Km 413/23

 

w dniu 06-03-2024 o godzinie 12:00

 

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986** § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)

 

pierwsza licytacja w trybie elektronicznym

 

następujących nieruchomości; nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z zabudową towarzyszącą oznaczonej jako działka nr 398/1 o pow. 0,3202ha

położonej w miejscowości Budy Stawiskie gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie, dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/000xxxx/0. Pod względem użytków występują tu R V, Ps IV, B- RV. Teren działki nieogrodzony.

 

Na działce znajdują się pozostałości szopy drewnianej nietrwale związanej z gruntem. W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa kolonijna wsi Budy Stawiskie oraz grunty rolne. Dojazd do nieruchomości z drogi wiejskiej o nawierzchni asfaltowej.

Budynek mieszkalny to obiekt wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, wybudowany w latach 70- tych ubiegłego stulecia, po 2005 roku przeprowadzono rozbudowę i kapitalny remont budynku. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego to 181,50m2.

 

Budynek gospodarczy – budynek warsztatowo garażowy to obiekt w zabudowie wolnostojącej o konstrukcji murowanej, dach o konstrukcji drewnianej. Budynek wybudowany w ubiegłym stuleciu. Powierzchnia zabudowy to 176,00m2.

 

Suma oszacowania wynosi 298 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 223 612,50 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest kwotę 29 815,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170 Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej na portalu: / i zakończy się w dniu 13-03-2024 o godzinie 12:00.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Na podstawie art. 986“* § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we 1 własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Pouczenia:

Art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

Art. 969 § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. § 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych. § 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Art. 976 § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Art. 978 § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

Art. 986§ 3. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. § 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Art. 986 § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. § 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/107/8/PPKO

Cena

223 612,50 zł

Powierzchnia

297 m2

Powierzchnia działki

3202 m2

Numer działki

389/1

Data licytacji

06.03.2024

Lokalizacja

Budy Stawiskie, kolneński, podlaskie

Liczba pięter

2

Liczba pokoi

3

Rok budowy

2005

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do zamieszkania

Media

energia elektryczna, szambo, woda

Dodatkowe

balkon, garaż, taras

Kontakt

Podobne oferty

Dom: udział 1/2 ul. Podmiejska 89-620 Lipienice

Podmiejska, Lipienice, chojnicki, pomorskie
145,08 m2 | działka: 6 818,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 22.02.2024
185 025,00

Dom z garażem: 30-444 Libertów

Libertów, małopolskie
188,89 m2 | działka: 821,00 m2
3 pokoje
 
woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz
licytacja: 14.03.2024
700 950,00

Dom parterowy w cenie mieszkania, do remontu

Konińska , Rychwał, Koniński, wielkopolskie
85,00 m2 | działka: 629,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | woda, energia elektryczna, kanalizacja, gaz
175 000,00

Udział 1/2: Dom, Ryżki 21-400 Łuków

Ryżki, łukowski, lubelskie
85,00 m2 | działka: 2 500,00 m2
licytacja: 28.02.2024
149 059,67

Dom: ul. Orkana, 58-307 Wałbrzych

Orkana, Wałbrzych, Wałbrzych, dolnośląskie
333,97 m2 | działka: 874,00 m2
6 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 10.04.2024
393 333,33

Atrakcyjna nieruchomość do wykończenia

Leśna, Tyczyn, rzeszowski, podkarpackie
158,20 m2 | działka: 1 442,00 m2
4 pokoje
 
do wykończenie | woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz
759 000,00

Dom, 23-107 Bystrzyca Stara

Bystrzyca Stara, lubelski, lubelskie
255,00 m2 | działka: 3 200,00 m2
5 pokoi
 
woda, energia elektryczna, kanalizacja
licytacja: 18.03.2024
760 500,00

Dom: Głuchówek 96-200

Głuchówek, rawski, łódzkie
112,00 m2 | działka: 3 100,00 m2
5 pokoi
 
woda, kanalizacja, energia elektryczna
licytacja: 19.03.2024
48 178,50

Dom i dwie działki: Najdymowo , 11-300 Biskupiec

Najdymowo, olsztyński, warmińsko-mazurskie
77,00 m2 | działka: 937,00 m2
3 pokoje
 
woda, energia elektryczna
licytacja: 29.02.2024
100 667,67