Dom: Głuchówek 96-200

48 178,50

Głuchówek, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Armii Krajowej 2/0

tel. 468143919, fax: 468143919

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 20/19.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 19.03.2024 na portalu e-licytacje. komornik. pl rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Głuchówek, 96-200 Rawa Mazowiecka.

 

Opis nieruchomości:

położenie : Głuchówek gm. Rawa Mazowiecka

oznaczenie: nieruchomość zabudowana

granice i obszar: Nieruchomość składa się z działek gruntu 194/3 i 194/5

Powierzchnia łączna nieruchomości: w/g treści księgi Wieczystej 0,31 ha, w/g rejestru gruntów 0,31 ha

Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem przeznaczenia gospodarczego oraz przynależności nieruchomości i zapasy objęte zajęciem: Nieruchomość gruntowa o pow. 0,3100 ha jest zabudowana budynkiem mieszkalnym 2-kond, z garażem o powierzchni zabudowy 112 m2 i budynkiem gospodarczym (fragment stodoły) o pow. zabudowy 42,25 m2. Teren jest wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, wodociągu, i kanalizacji -własny zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe. Pozostały grunt porośnięty jest pojedynczymi drzewami owocowymi, ozdobnymi (świerk) i trawą. Dojazd do nieruchomości stanowi droga publiczna. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym z dobudowanym garażem, wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek gospodarczy murowany wykonany w technologii tradycyjnej. Ogrodzenie frontowe z prefabrykatów wys. 1,50 m. Brama z furtką z prętów metalowych. Przyłącze elektryczne napowietrzne, wodociągowe, kanalizacyjne, zbiornik bezodpływowy o pojemności 5 m3 Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka zatwierdzonego Uchwałą nr VH/45/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 2003-07-09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Uchwała nr XLIII/278/18 Rady Gminy Rawa Maz. z dnia 2018-06-25 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolami: 8.31 .R.MR,W -rolnictwo, zabudowa zagrodowa i wody powierzchniowe, 8.30.KD – ulica dojazdowa.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 26.03.2024 o godzinie: 12.00 .

 

Suma oszacowania wynosi 64 250,00 zł Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 187,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 6 425,00 zł.

 

Rękojmię należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje elektroniczne, lub na rachunek bankowy komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00.

 

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik informuje o treści przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego: Zgodnie z art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca. Zgodnie z art. 969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie, § 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych, § 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa Zgodnie z art. 971.

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych. Zgodnie z art. 976 § 1.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Zgodnie z art. 978 § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Zgodnie z art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję. W takim przypadku licytacja zostanie zniesiona. Zgodnie z art. 986(7) § 1. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości, § 2. Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00 a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni. § 3.1

 

Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. § 5 Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Zgodnie z art. 986(8) § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dniajego zakończenia, § 2. Licytanci i osoby, których lue dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, § 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

 

 

 

PGNH/1/1421

Szczegóły ogłoszenia

Cena

48 178,50 zł

Powierzchnia

112 m2

Powierzchnia działki

3100 m2

Data licytacji

19.03.2024

Lokalizacja

Głuchówek, rawski, łódzkie

Liczba pokoi

5

Media

woda, kanalizacja, energia elektryczna

Dodatkowe

ogrodzony

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom ul. Starowiejska, 87-603 Wielgie

Starowiejska, Wielgie, lipnowski, kujawsko-pomorskie
81,25 m2 | działka: 890,00 m2
licytacja: 04.03.2024
203 250,00

Dom z garażem: 30-444 Libertów

Libertów, małopolskie
188,89 m2 | działka: 821,00 m2
3 pokoje
 
woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz
licytacja: 14.03.2024
700 950,00

Dom jednorodzinny z częścią usługową nad zalewem

Kąpielowa, Karnin, gorzowski, lubuskie
1 317,26 m2 | działka: 3 271,00 m2
8 pokoi
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 05.03.2024
1 437 561,00

Dom z budynkiem gospodarczym: Siedlęcin, ul. Krótka

Krótka, Siedlęcin, karkonoski, dolnośląskie
190,57 m2 | działka: 1 674,00 m2
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 21.03.2024
165 000,00

Dom i grunty rolne ok 8,8ha także dla NIE ROLNIKA

Rgielew, kolski, wielkopolskie
1 174,00 m2 | działka: 88 100,00 m2
10 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
1 023 933,33

Budynek mieszkalno- hotelowo-gastronomiczny

Gorzowska, Dobiegniew, strzelecko-drezdeńskim, lubelskie
840,89 m2 | działka: 1 700,00 m2
10 pokoi
 
do wykończenie | energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 12.12.2023
1 014 000,00

Dom ul. Wschodnia 05-825 Odrano-Wola

Wschodnia, Odrano-Wola, grodziski, mazowieckie
94,00 m2 | działka: 2 152,00 m2
 
energia elektryczna, gaz, woda
licytacja: 08.04.2024
235 350,00

Dom: udział 1/2, Niekazanice 48-140 Branice

Niekazanice, głubczycki, opolskie
106,00 m2 | działka: 800,00 m2
3 pokoje
 
woda, energia elektryczna
licytacja: 13.03.2024
20 667,00

2 domy w miejscowości Przystań 07-415

Przystań, ostrołęcki, mazowieckie
168,70 m2 | działka: 3 048,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 20.03.2024
336 200,00