Dom: Bieruń Stary, ul. Za Kopcem

313 800,00

Bieruń, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,

ul. Budowlanych 35, 43-100 Tychy

tel. 505-580-556;

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 1492/23.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Kancelaria Komornicza nr III w Tychach zawiadamia na podstawie art. 953 w zw. z art.986 (z ind. 1-11) kpc, że w dniu 11.07.2024 o godz. 10:00 rozpocznie się pierwsza e-licytacja nieruchomości (na portalu e-licytacje .komornik. pl). E-licytacja zakończy się w dniu 18.07.2024 o godz. 10.00. Będzie to

                                                  PIERWSZA ELEKTRONICZNA LICYTACJA

nieruchomości (dwóch udziałów po 1/2) położonej w miejscowości Bieruń Stary, przy ul. Za Kopcem, opisanej jako:

działka gruntu nr 123/44 o pow. 0,0766Ha wraz z częściami składowymi i infrastrukturą.
Działka prostokątna, zabudowana budynkiem mieszkalnych jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, oraz budynkiem gospodarczym połączonym z budynkiem garażu. Całość zagospodarowana, ogrodzona, roślinność ogrodowa ozdobna i owocowa – ok 20 żywotników. Na działce również drewniana altana o po 3,20 x 3,5 m na betonowej płycie, oraz kominek murowany. Podjazd i dojścia utwardzone kostką betonową. Nieruchomość uzbrojona: energia el, woda, gaz, kanalizacja.
Budynek mieszkalny z lat 30. XX w., zmodernizowany w latach 70., piętrowy, piwnica i strych, oraz tarasy ze stalowymi barierami. Budynek o łącznej pow. 155,73m2.
Budynek gospodarczy dwukondygnacyjny, murowany, o pow. zabudowy 16m2, garaż jednokondygnacyjny, murowany o pow. zabudowy 48m2 – oba połączone, zbudowane w latach 70., wyposażone w instal el. Nieruchomość przeznaczona na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – C.13.MN.
Nieruchomość obciążona prawem dożywocia.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 418 400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 313 800,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 41 840,00 zł najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego z akt postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W toku przetargu licytanci oferują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przepisu art. 980 nie stosuje się. W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986(3) § 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nie przekraczający jednak miesiąca. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

 

PPKH/12/314

Szczegóły ogłoszenia

Cena

313 800,00 zł

Powierzchnia

155.73 m2

Powierzchnia działki

766 m2

Numer działki

123/44

Data licytacji

18.07.2024

Lokalizacja

Za Kopcem, Bieruń, bieruńsko-lędziński, śląskie

Liczba pokoi

4

Rok budowy

1930

Media

energia elektryczna, kanalizacja, woda

Dodatkowe

balkon, piwnica, strych, garaż

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661910428

  Kontakt ze sprzedawcą

  Podobne oferty

  Domy

  Dom i dwa pomieszczenia gospodarcze

  Podjazdowa, Nowa Ruda, kłodzki, dolnośląskie
  335,00 m2 | działka: 162,00 m2
  8 pokoi
   
  do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, woda
  licytacja: 25.07.2024
  424 500,00
  Domy Lokale użytkowe

  Kamienica z lokalami mieszkalnymi i usługowymi

  Żeromskiego, Radom, radomski, mazowieckie
  1 349,97 m2 | działka: 2 087,00 m2
   
  do remontu
  1 190 000,00
  Domy

  Dom jednorodzinny na sporej działce w centrum

  Zwycięstwa Wojska Polskiego, Człopa, wałecki, zachodniopomorskie
  117,00 m2 | działka: 1 457,00 m2
  3 pokoje
   
  do odświeżenia | energia elektryczna, woda, kanalizacja
  licytacja: 28.08.2024
  200 666,67
  Domy

  Dom jednorodzinny i budynki gospodarcze LICYTACJA

  Kuźnica Kącka, ostrowski, wielkopolskie
  230,00 m2 | działka: 3 200,00 m2
  3 pokoje
   
  do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
  licytacja: 25.07.2024
  492 750,00
  Domy

  Piękny dom wolnostojący z kominkiem: Dorotowo 11-034

  Dorotowo, olsztyński, warmińsko-mazurskie
  130,70 m2 | działka: 1 060,00 m2
  5 pokoi
   
  do zamieszkania | energia elektryczna, kanalizacja, woda
  860 000,00
  Domy

  Dom, budynki gospodarcze LICYTACJA

  Rzeck, olsztyński, warmińsko-mazurskie
  207,90 m2 | działka: 22 600,00 m2
  5 pokoi
   
  do odświeżenia | woda, szambo, energia elektryczna
  1 155 660,00
  Domy

  Duży dom jednorodzinny na ładnej działce

  Ireny, Pruszków, pruszkowski, mazowieckie
  322,90 m2 | działka: 761,00 m2
  7 pokoi
   
  do remontu | woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz
  836 000,00
  Domy

  Dom: Głuchówek 96-200

  Głuchówek , rawski, łódzkie
  112,00 m2 | działka: 3 100,00 m2
  5 pokoi
   
  energia elektryczna, kanalizacja, woda
  licytacja: 30.07.2024
  192 750,00
  Domy

  Dom: Osiedle Poznańskie, ul. Wylotowa

  Wylotowa, Osiedle Poznańskie, gorzowski, lubuskie
  168,60 m2 | działka: 753,00 m2
  licytacja: 13.09.2024
  444 000,00