Budynek handlowo-usługowy, Goleniów

410 051,26

Goleniów, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie

Michał Mintus

Kancelaria Komornicza nr III w Goleniowie

72-100 Goleniów, ul. Gen. Andersa 18/B2

tel. 91 461 46 03 

Km 2074/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI DWÓCH UDZIAŁÓW

 PO 1/2 W WIECZYSTYM PRAWIE UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Michał Mintus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

dnia 31 marca 2023 r. (piątek) o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 8 w sali nr 113, odbędzie się

pierwsza licytacja wieczystego prawa użytkowania

 

nieruchomości położonej: 72-100 Goleniów, B.Krzywoustego 1,

 

działka nr 92 o pow. 1168m2 zabudowaną budynkiem nr ewid. 719 opisanym w kartotece budynków jako handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 450 m2 stanowiący odrębną nieruchomość. Budynek składa się z 13 pomieszczeń — część biurowa, socjalna, sanitarna oraz produkcyjno-usługowo-handlowo-magazynową (dwie hale ), pomieszczenie kotłowni i komunikacji ( hall, korytarz, łącznik). Wieczystym użytkownikiem gruntu (prawo ustanowione do dnia 18-10-2081 roku) oraz własnością budynku  dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1O/0000xxxxx/2.

 

Sprzedaż dotyczy całej nieruchomości i przeprowadzona będzie jako dwie następujące po sobie licytacje.

 

Suma oszacowania nieruchomości netto wynosi 444 500,00 zł. Suma oszacowania nieruchomości brutto wynosi 546 735,00 zł zaś cena wywołania całości jest równa 3/4 sumy oszacowania 410 051,25zł.

Suma oszacowana udziału w wysokości 1/2 wynosi 273 367,50 zł brutto, zaś cena wywołania jednego udziału jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  205 025,63 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 27 336,75 zł za jeden udział, (za całość 54 673,50zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Oznacza to, źe jeżeli licytant chce nabyć całą nieruchomość (dwa udziały) zobowiązany jest złożyć dwie rękojmie po 27 336,75 zł każda.

 

Rękojmię można wpłacić w Kancelarii lub na konto Komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 14 20300045 1110 0000 0314 9540. Licytanci, którzy nie uiszczą rękojmi w przepisanym terminie nie zostaną dopuszczeni do licytacji.

 

Oględziny nieruchomości zostały zaplanowane na dzień 16 marca 2023 r. (czwartek) w godzinach 11:00 – 11:30. Operat biegłego przeglądać można w Kancelarii w godzinach jej funkcjonowania. Istnieje możliwość udostępnienia wersji elektronicznej operatu szacunkowego po kontakcie z kancelarią.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną najpóźniej zgłoszone na 3 dni przed 1 Michał Mi rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu .dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się^jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Szczegóły ogłoszenia

Cena

410 051,26 zł

Powierzchnia

378.87 m2

Data licytacji

31.03.2023

Lokalizacja

Jana Kilińskiego, Goleniów, goleniowski, zachodniopomorskie

Kontakt