4 działki pod zabudowę jednorodzinną

45 333,33

Żurczyn, kujawsko-pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Na sprzedaż 4 działki budowlane. Możliwy zakup pojedynczo.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szubinie

Kancelaria Komornicza Nr 11

Zastępca Komornika Anna Groblewska

89-200 Szubin, 3 Maja 27

tel. 52 384 80 94

Km 195/21

 

 

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Michał Wiatr Zastępca Anna Groblewska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szubinie mającego siedzibę pod adresem pl.Wolności 4, 89-200 Szubin w sali nr 106, odbędzie się

DRUGA licytacja nieruchomości

 

stanowiącej nieruchomość o pow. 1,4632 ha stanowi działki ewid. nr 13/2, 13/26, 13/27, 13/28 obręb 0042 Żurczyn.

Działki położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów niezabudowanych i lasu.

 

 1. Działka nr 13/2 o pow. 0,3121 ha, nie jest położona przy drodze publicznej. Dostęp tej działki do drogi publicznej gminnej nr 091020C, relacji Tur-Głęboczek może odbywać się przez ulicę Pogodną- dz.nr 13/9 w Głęboczku, która stanowi własność osób prywatnych oraz drogę wewnętrzną ulicę Uroczą – dz.nr 20, stanowiącą własność Gminy Szubin. Na podstawie analizy mapy glebowej ustalono, że działka nr 13/2 stanowi w większości typ gleby brunatne wyługowane i kwaśne, rodzaj piaski słabo gliniaste i piaski luźne, natomiast południowy i południowo-zachodni fragment stanowi typ gleby torfowe i murszowo-torfowe, rodzaj torfy niskie. Nieruchomość zlokalizowana w terenie uzbrojonym w sieć elektroenergetyczną, która znajduje się w pasie ulicy Pogodnej ok. 30 m od nieruchomości. Położonej pod adresem: 89-200 Szubin, Głęboczek dla której Sąd Rejonowy w Szubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1U/00024442/9.

 

Suma oszacowania wynosi 68 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 800,00 zł.

 

 

2. Działka nr 13/28 o pow. 0,3886 ha, nie jest położona przy drodze publicznej. Dostęp tej działki do drogi publicznej gminnej nr 091020C, relacji Tur-Głęboczek (dz.nr 11) może odbywać się przez ulicę Pogodną – dz. nr 13/11 w głęboczku, która stanowi własność osób prywatnych oraz drogę wewnętrzną ulicę Uroczą – dz.nr 20, stanowiącą własność Gminy Szubin. Położonej pod adresem: 89-200 Szubin, Głęboczek , dla której Sąd Rejonowy w Szubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1U/00024442/9.

Suma oszacowania wynosi 84 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 56 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 400,00 zł.

 

-Działki nr 13/26 i 13/27 nie są położone przy drodze publicznej. Dostęp tych działek do drogi publicznej gminnej nr 091020C, relacji Tur-Głęboczek (dz.nr 11) może odbywać się przez dz.nr 13/28, stanowiącą własność osób prywatnych oraz drogę wewnętrzną ulicę Uroczą – dz. nr 20, stanowiącą własność Gminy Szubin. Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej, w dziale I Sp, nieruchomości przysługuje służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu osób i pojazdów przez działkę nr 13/11, objętą KW. Nr 6040, będącą wewnętrzną drogą umożliwiającą bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

3. Działka nr 13/26 o pow. 0,4052 ha, stanowi w większości typ gleby torfowe i murszowo-torfowe, rodzaj torfy niskie i w niewielkiej części (południowo-wschodni fragment) to typ gleby brunatne wyługowane i kwaśne, rodzaj piaski słabo gliniaste i piaski luźne. Położonej pod adresem: 89-200 Szubin, Głęboczek , dla której Sąd Rejonowy w Szubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1U/00024442/9.

 

Suma oszacowania wynosi 88 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 58 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 800,00 zł.

 

4. Działka nr 13/27 o pow. 0,3573, to w całości gleby brunatne wyługowane i kwaśne, rodzaj piaski słabo gliniaste i piaski luźne. Położonej pod adresem: 89-200 Szubin, Głęboczek , dla której Sąd Rejonowy w Szubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1U/00024442/9.

 

Suma oszacowania wynosi 77 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  51 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 700,00 zł. Wszystkie działki położone w terenie mocno obniżonym w stosunku do terenów sąsiednich zabudowanych domami.

 

Teren działek porośnięty roślinnością charakterystyczną dla terenów podmokłych. Stan ujawniony w księdze wieczystej nie pokrywa się ze stanem faktycznym. Nie ujawniono w niej podziału działki nr 13/18, na działki 13/26, 13/27, 13/28. Powierzchnia nieruchomości oraz numery i liczba działek ujawnione w księdze wieczystej nie są zgodne z danymi z rejestru gruntów. Do wyceny przyjęto powierzchnie działek zgodnie z danymi z ewidencji gruntów. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA Oddział I w Bydgoszczy 23 10201462 0000 7102 0022 4345 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szubinie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych; I Co 549/22).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

45 333,33 zł

Powierzchnia

3121 m2

Lokalizacja

Pogodna, Żurczyn, nakielski, kujawsko-pomorskie

Pliki do pobrania

Kontakt