2 działki gruntu TAKŻE DLA NIE ROLNIKA

178 113,33

Kłobuck, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Ernest Osicki

Kancelaria Komornicza nr XV w Częstochowie

42-202 Częstochowa ul.Piastowska 128

Km 98/16

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 20.01.2023 o godzinie 11.30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem: ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się

 DRUGA licytacja nieruchomości

 

położonej pod adresem: 42-100 Kłobuck, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ2C/00047994/4.

 

Nieruchomość gruntowa, zlokalizowana w obrębie Niwa Skrzeszów – 0003, stanowiąca działki nr 186 i 228, o łącznej powierzchni 6130 m2, położona jest w strefie peryferyjnej miejscowości Kłobuck, w obrębie rozproszonej zabudowy zagrodowej, gruntów użytkowanych rolniczo oraz otwartych cieków wodnych – rowów melioracyjnych. W aktualnym stanie użytkowania działki stanowią tereny zagospodarowane rolniczo. Teren nieogrodzony, niezniwelowany, nieutwardzony. Działki posiadają dostęp do nieutwardzonej drogi publicznej.

 

W myśl postanowień Uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku nr 393_XXXVIII_2018 z 20.02.2018r. w sprawie uchwalenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kłobuck” – przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie terenów oznaczonych symbolem: MNR -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej (frontowe części dziatek zlokalizowane są w obrębie terenów przeznaczonych pod drogi) R -terenów rolniczych.

 

Suma oszacowania wynosi 267 170,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 178 133,33 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 717,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 22-09-2022 r., z podaniem sygnatury Km 98/16 wraz ze wskazaniem, iż podana kwota stanowi wadium na licytację. W przypadku, gdy wpłaty wadium dokonuje osoba prawna, w tytule przelewu należy dodatkowo podać NIP. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702 Wadium powinno być uznane na rachunku bankowym komornika do dnia 22-09-2022 r., najpóźniej do godziny: 23:59. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 1284/22).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

178 113,33 zł

Powierzchnia

6130 m2

Data licytacji

20.01.2023

Lokalizacja

Kłobuck, kłobukic, śląskie

Kontakt

Podobne oferty

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Bytom, śląskie
44 211,00 m2
3 900 000,00

Stacja paliw

Lgota-Nadwarcie, śląskie
550,00 m2
17.02.2023
1 812 398,85

Działka niezabudowana Osłonino

Osłonino, pomorskie
6 049,00 m2
15.02.2023
43 125,00

Działki niezabudowane także dla NIE ROLNIKA

Bodzechów, świętokrzyskie
10 900,00 m2
19.01.2023
20 812,50

Grunty rolne, także dla NIE ROLNIKA

Modrzewie, mazowieckie
39 800,00 m2
13.02.2023
52 133,33

Działki gruntu pod zabudowę

Marszewska Góra, pomorskie
38 697,00 m2
07.02.2023
877 137,80

Działka uzbrojona i zabudowana budynkami użytkowym

Głuchołazy, opolskie
1 902,00 m2
23.02.2023
137 200,00

Dwie działki pod zabudowę

Płock, mazowieckie
860,00 m2
18.01.2023
82 375,50

Teren pod wydobycie miedzi wraz z halą

Koźlice, dolnośląskie
4 772,00 m2
13.01.2023
316 666,67