Regulamin systemu nieruchomosci-kruk.eu

 1. Wstęp
  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania systemu internetowego nieruchomosci-kruk.eu znajdującego się pod adresem internetowym https://system.e-kruk.pl oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
  Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki Użytkowników.
 2. Definicje

  Dane kontaktowe
  :
  – kontakt mailowy na adres: nieruchomosci-owk@kruksa.pl
  – kontakt pisemny na adres: ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław.

  Regulamin
  – niniejszy dokument regulujący sposób korzystania z Systemu, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz zasady korzystania i funkcjonowania Systemu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.Usługodawca – KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000240829, kapitał zakładowy 18 930 655 zł (w całości opłacony), REGON 931189985, NIP 894-23-89-605, podmiot prowadzący System.

  Ogłoszenie – informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości, będących własnością Usługodawcy jak i nieruchomości, sprzedawanych w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego, będących przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na rzecz podmiotów powiązanych z Usługodawcą tj. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu oraz Bison Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu jak i informacje o sprzedaży wierzytelności hipotecznych przysługujących ww. podmiotom.

  Użytkownik – podmiot korzystający z niniejszego Serwisu

 3. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik może zaktualizować swoje dane osobowe poprzez przesłanie informacji na Dane Kontaktowe. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajdują się na stronie internetowej: https://pl.kruk.eu/dane-osobowe.
  2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Usługodawca niezwłocznie zablokuje dostęp takiego Użytkownika do serwisu. Niedozwolone jest korzystanie z Systemu w celu oraz w sposób naruszający obowiązujące prawo, w tym dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
  3. Warunki techniczne korzystania z Systemu i rejestracja Użytkownika
   1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy Użytkownik powinien stosować się do warunków i wytycznych udostępnionych przez Usługodawcę na stronach Serwisu i w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z usług Serwisu możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
    a) dostęp do Internetu,
    b) możliwość korzystania w niektórych przypadkach z oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).
    c) najnowszej wersji przeglądarki, tj.: – Internet Explorer 9 + – Edge 14 + – Safari 9 + – Firefox 52 + – Chrome 49 + – Opera 46 + – Android 4.4+,
    d) dostęp do skrzynki pocztowej e-mail z założonym adresem e-mail Użytkownika (w przypadku zamiaru korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu dostępnych po założeniu Konta).
   2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script.
   3. Usługodawca informuje o zagrożeniach, które identyfikuje jako zagrożenia potencjalne. Powinny one być brane pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:
    a) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
    b) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu;
    c) możliwość łamania zabezpieczeń poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne umożliwiających pozyskanie osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
    d) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
    e) możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).
   4. Bezpieczeństwo
    Dane Użytkowników są chronione zgodne z obowiązującymi przepisami prawa poprzez zabezpieczenia techniczne i elektroniczne, polegające m.in. na szyfrowaniu połączeń z Systemem za pomocą protokołu SSL oraz rygorystyczne procedury, zapobiegające przed dostępem do danych osobowych Użytkowników przez osoby nieuprawnione.
   5. Postępowanie reklamacyjne
    Wszelkie reklamacje i oświadczenia dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać w wybranej przez siebie formie na Dane Kontaktowe (patrz punkt 2 Regulaminu). Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał reklamację.
   6. Korzystanie z Serwisu
    1. Usługodawca może w ramach Serwisu prezentować materiały reklamowe, informacyjne i promocyjne, niezwiązane bezpośrednio z treścią usługi, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując Regulamin. Użytkownik akceptując regulamin zezwala Usługodawcy na informowanie użytkownika drogą e-mailową i/lub telefoniczną o nowych funkcjonalnościach Serwisu mających wpływ na jego użytkowanie.
    2. Usługodawca poprzez Serwis:
     a) umożliwia Użytkownikom przeglądanie ofert sprzedaży nieruchomości, będących własnością Usługodawcy lub nieruchomości sprzedawanych w toku postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego; ofert sprzedaży wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach prezentowanych przez Usługodawcę i wyszukiwanie ofert sprzedaży nieruchomości bądź wierzytelności według wybranych kryteriów.
     b) umożliwia kontakt z Usługodawcą poprzez pocztę elektroniczną z użyciem zamieszczonego w Serwisie formularza kontaktowego jak i telefonicznie;
    3. Poprzez Serwis nie dochodzi bezpośrednio do zawarcia żadnej umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
    4. Usługa przeglądania Ogłoszeń i wyszukiwania Ogłoszeń
     a)Przeglądanie Ogłoszeń oraz ich wyszukiwanie jest dostępne bez ograniczeń́ dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność́ prawną oraz wszelkich innych podmiotów i instytucji (Użytkownicy).
     b)Przeglądanie oraz wyszukiwanie Ogłoszeń według wybranych kryteriów jest bezpłatne tj. nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy.
    5. Usługa umożliwiająca kontakt z Usługodawcą poprzez formularz kontaktu zamieszczony w Serwisie w zakładce „Kontakt” dostępna jest bez ograniczeń́ dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność́ prawną oraz wszelkich innych podmiotów i instytucji (Użytkownicy).
    6. Usługa jest bezpłatna tj. nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy.
    7. Usługa umożliwia Użytkownikom zadawanie pytań́ skierowanych do Usługodawcy poprzez korespondencję mailową lub telefonicznie w zakresie prezentowanych w serwisie Ogłoszeń
    8. Korzystanie z usługi rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego.
    9. Celem skorzystania z usługi Użytkownik musi w pierwszej kolejności wypełnić́ należycie formularz kontaktowy zamieszony w Serwisie podając takie dane jak: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail. Podanie tych danych jest konieczne do korzystania z usługi. Ponadto w formularzu należy wpisać́ pytanie do Usługodawcy, który zastrzega, iż̇ nie odpowiada w żaden sposób na maile w przypadku braku zawarcia pytania w formularzu, bądź zawarcia pytania nie związanego z zakresem działalności Usługodawcy.
    10. Przed wysłaniem formularza Użytkownik poproszony zostanie o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację, a także o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Brak akceptacji Regulaminu bądź brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z usługi.
    11. Dane osobowe podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego zapisywane są na listę mailingową, której właścicielem jest Usługodawca, a po zakończeniu kontaktu z danym Użytkownikiem dane Użytkownika są usuwane.
   7. Prawa własności intelektualnej
    1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu, w tym w szczególności do zawartych w nim treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, designu, projektów, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności lub usług dostępnych w Serwisu, przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego kontrahentom, którzy przekazali określone utwory Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
    2. Zabronione jest bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których mowa w ust. 1 powyżej. Powyższy zakaz nie obejmuje możliwości automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem standardowego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.
   8. Postanowienia końcowe
    1. Regulamin dostępny jest stale na podstronie Systemu, tj.: https://system.e-kruk.pl/app/regulations.
    2. Usługodawca ma prawo modyfikowania Regulaminu w celu poprawy jakości obsługi Serwisu pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa już nabyte przez Użytkowników.
    3. Usługodawca publikuje treść zmiany Regulaminu na stronie Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona na stronie Systemu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
    4. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rezygnacji z korzystania z Serwisu w trybie określonym w pkt. 3.4 Regulaminu.
    5. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na aktywności Użytkownika dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
    6. Regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2021r