Działki rolne także dla NIE ROLNIKA

246 666,67

Jeżów, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Kancelaria Komornicza nr I w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak

95-060 Brzeziny, Lasockich 33

tel. 468744740 

Km 125/18

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LD1B/00016265/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie arl. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach , Ul. Waryńskiego 32 w sali nr I odbędzie się

DRUGA licytacja nieruchomości

gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 6.3900 ha.

 

Działki nr: 242/1,243/1,245/1,402, 403, 452, posiadają dostęp do drogi publicznej o statusie drogi gminnej . Nieruchomość o charakterze rolnym , położona: 95-047 Jeżów, Dz.nr 242/1, 243/1,245/1,402, 403, 452, obręb 4 Jankowice, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1B/000xxxxx/3.

 

Działka nr 242/1 o powierzchni 0,62 ha,

działka nr 243/1 o powierzchni 1,10 ha,

działka nr 245/1 o powierzchni 3,41 ha,

działka nr 402 o powierzchni 0,26 ha,

działka nr 403 o powierzchni 0,67 ha,

działka nr 452 o powierzchni 0,33 ha.

 

Suma oszacowania wynosi 370 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 246 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.l5:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Brzezinach ,U1. Waryńskiego 32 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

246 666,67 zł

Powierzchnia

63900 m2

Lokalizacja

Jeżów, brzeziński, łódzkie

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą