Dom jednorodzinny i budynek warsztatowo-magazynowy

565 560,00

Grzybowo, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Wrześni

Barbara Onyszkiewicz

Kancelaria Komornicza nr V we Wrześni

62-300 Września ul. Staszica 7 ul. Staszica 7,

tel. (61)4366066, tel.608662833

GKm 28/21

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI KOMPLEKSU NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Barbara Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI
 

w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni mającego siedzibę przy ul. Jana Pawła II 10 w sali nr 5 odbędzie się

 

DRUGA licytacja

 

Stanowiącego funkcjonalną całość kompleksu nieruchomości gruntowych zabudowanych, na który składającego się:

 

a) Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 225/8 o pow. 661 m2, zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, murowanym, niepodpiwniczonym o pow. uż. 253,45 m2. Dostępne uzbrojenie -prąd, woda. Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą KW nr PO1F/000xxxxx/9.

 

b) Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 225// o pow. 648 m2, zabudowana parterowym budynkiem użytkowym warsztatowo-produkcyjnym, murowanym, niepodpiwniczonym o pow. uż. 211,25 m2 oraz niezabudowaną działkę nr 224/7 o pow. 1.386 m2. Dostępne uzbrojenie – prąd, woda. Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą KW nr PO1F/000xxxx/8.

 

 

położonego: 62-300 Grzybowo działki nr 225/8, nr 225/7, nr 224/7, dla którego Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: PO1F/000xxxxx/9

 

Suma oszacowania wynosi 848 340,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wy nosi 565 560,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 834,00zł. Rękojmia może być złożona w’ gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika, w ten sposób, że rękojmia w dniu poprzedzającym przetarg musi zostać zaksięgowana na poniższym rachunku bankowym: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 77 10202212 0000 5102 0286 6887 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/33/5/PPBGZ

Cena

565 560,00 zł

Powierzchnia

253.45 m2

Lokalizacja

Grzybowo, wrzesiński, wielkopolskie

Kontakt