Działki gruntu pod zabudowę

877 137,80

Marszewska Góra, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, na podstawie art. 11Ow § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 479 dalej u.p.e.a. ze zm) podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 7 luty 2023 o godzinie 11.00

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Ignacego Łukasiewicza 2, w pokoju nr 8 odbędzie się

 

DRUGA licytacja nieruchomości

 

położonej w miejscowości: Marszewska Kolonia (obręb Marszewska Góra), gm. Przywidz, woj. pomorskie, będącej:

nieruchomością gruntową niezabudowaną, stanowiącą działki nr 401, 312/16, 312/17 o łącznej powierzchni 3,8697 ha.

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00044846/5.

 

Działka nr 401 stanowi: grunty orne RV (o pow. 0,0310 ha).

Działka nr 312/16 stanowi: grunty orne RV (o pow. 0,1742 ha).

Działka nr 312/17 stanowi: Lasy LsVI (o pow. 0,2500 ha), grunty rolne zabudowane Br-RIVa (o pow. 0,6600 ha), grunty rolne zabudowane BR-RV (o pow. 1,3545 ha), grunty rolne zabudowane Br-RVI (o pow. 1,4000 ha).

 

Zgodnie z Uchwałą nr VII/69/07 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra przedmiotowa nieruchomość jest położona na następujących terenach:

 

Działka nr 401 jest na terenie 14.U – teren zabudowy produkcyjno-usługowej (z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej integralnie związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą).

Działka nr 312/17 jest na terenie: 14.U – teren zabudowy produkcyjno – usługowej (z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej integralnie związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą), 16 US- teren rekreacyjno – sportowy (pow. 0,15 ha), 19 ZL- tereny lasów.

Działka nr 312/16 jest na terenie 15 ZP- teren zieleni parkowej.

 

Suma oszacowania licytowanej nieruchomości wynosi 1.253.054,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt cztery złote). Cena wywołania w II licytacji nieruchomości wynosi 70% oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 877 137,80 złotych.

 

W cenie oszacowania oraz w cenie wywołania zawarty jest podatek VAT w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania ww. działek, to jest kwotę 125.305,40zł. Wadium składa się wyłącznie na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział w Gdańsku nr 40 1010 1140 0200 8213 9120 0000 z dopiskiem „wadium egzekucja z nieruchomości GD1G/00044846/5. Wadium uznaje się złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna, tj. do dnia 19 września 2022r. Jest to warunek konieczny do dopuszczenia w licytacji. Zgodnie z przepisem art. llld § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

 

Nieruchomość można będzie oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie, z pracownikiem tut. Urzędu, natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w pokoju 8, w godzinach od 8:00 do 14:30 (tel. 58 773 71 13).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji. Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia – zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom wadium zwraca się niezwłocznie. Nabywca, który nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

 

POUCZENIE: Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

877 137,80 zł

Powierzchnia

38697 m2

Powierzchnia działki

38697 m2

Data licytacji

07.02.2023

Lokalizacja

Słonecznikowa, Marszewska Góra, gdański, pomorskie

Przeznaczenie gruntu

budowlany

Dane dodatkowe

regularny kształt

Media

na działce

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

2 działki rolne, także dla NIE ROLNIKA

Przegaliny Duże, lubelskie
12 810,00 m2
16 870,00

Działka pod zabudowę w centrum

Chorzów, śląskie
1 356,00 m2
20.02.2023
263 775,00

Zabudowana działka grunut LICYTACJA

Zawadówka, lubelskie
4 247,00 m2
30.01.2023
227 333,33

Budynek mieszkalno- użytkowy Rynek

Nowe Miasto Lubawskie, warmińsko-mazurskie
144,00 m2
21.02.2023
245 000,00

Teren pod wydobycie miedzi wraz z halą

Koźlice, dolnośląskie
4 772,00 m2
13.01.2023
316 666,67

Działki niezabudowane, Trękus

us, warmińsko-mazurskie
17 801,00 m2
10.02.2023
329 839,98

Stacja paliw

Lgota-Nadwarcie, śląskie
550,00 m2
17.02.2023
1 812 398,85

Działka zabudowana magazynem

Sulęcinek, wielkopolskie
386,80 m2
129 750,00

Działka zabudowana budynkiem restauracji LICYTACJA

Korzonek, opolskie
4 746,00 m2
299 466,67