Dwie działki leśne także dla NIE ROLNIKA -LICYTACJA

54 333,33

Włodawa, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sadowy

przy Sądzie Rejonowym we Włodawie

Magdalena Gorgol

Kancelaria Komornicza,

ul. Przechodnia 22, 22-200 Włodawa

tel. 825721029

Sygnatura; Km 121/19

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włodawie Magdalena Gorgol na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

na portalu s://e-licytacje.komornik,pl/ rozpocznie się

 

DRUGA licytacja nieruchomości

 

położonej przy ,Włodawa, obręb 2, 22-200 Włodawa, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie (adres: ul. ul. Rynek 10 A, Włodawa, 22-200 Włodawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1W/00009539/0.

 

Opis nieruchomości: nieruchomość leśna składająca się z działek leśnych oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 33 i 35 o łącznej pow. 2,2663 ha

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej I zakończy się w dniu 05.01.2023 o godzinie: 12.00 .

 

Suma oszacowania wynosi 81 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 333,33 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 150,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 51 1240 2249 1111 0010 6262 0537 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu:

numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość I oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, Ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. I 5:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów l nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji I wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

54 333,33 zł

Powierzchnia

22663 m2

Lokalizacja

Włodawa, włodawski, lubelskie

Kontakt

Podobne oferty

Działka zabudowana magazynem

Sulęcinek, wielkopolskie
386,80 m2
129 750,00

Niezabudowana działka TAKŻE DLA NIE ROLNIKA

Kąkolewice, wielkopolskie
11 641,00 m2
349 230,00

Działka zabudowana budynkiem restauracji LICYTACJA

Korzonek, opolskie
4 746,00 m2
299 466,67

Grunty rolne, także dla NIE ROLNIKA

Modrzewie, mazowieckie
39 800,00 m2
13.02.2023
52 133,33

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Sandomierz, świętokrzyskie
1 238,00 m2
67 466,00

Działka zabudowana bud. gospodarczym

Tarnawa, małopolskie
11 450,00 m2
22.02.2023
332 755,50

4 działki wraz z zabudową- kurniki

Kadłub, opolskie
6 918,00 m2
17.04.2023
198 666,67

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Bytom, śląskie
44 211,00 m2
3 900 000,00

Dwie działki pod zabudowę

Płock, mazowieckie
860,00 m2
18.01.2023
82 375,50