Duży lokal użytkowy na parterze

236 250,00

Lubań, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu

Anna Kuźmicka-Dudek

Kancelaria Komornicza nr I

59-800 Lubań, Pl. Strażacki 11

tel.: 757210367,

Sygn. akt GKm 27/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I na podstawie art. 9864 §3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 10-01-2023r. o godz. 10:00

 

na portalu s://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się

 

pierwsza licytacja w trybie licytacji elektronicznej

 

określonej w art. 986 4 § 3 kpc, następującej nieruchomości położonej w miejscowości Lubań, przy ul. Garbarska 3 opisanej jako lokal niemieszkalny LU  stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem 662/1000 części w częściach wspólnych budynku. Lokal położony na parterze trzykondygnacyjnego budynku, składający się  z 9 pomieszczeń o łącznej pow. 276,59m2 oraz 10 pomieszczeń przynależnych o łącznej pow. 264,16m2.

Posiadająca założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00033016/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 315 000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 236 250,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysoko ścijednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 500,00 z ł R ękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: 69102021370000990200440255 w PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Bolesławcu najp óźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za dat ę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 14.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 17.01.2023., o godzinie 10:00

 

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu

Szczegóły ogłoszenia

Cena

236 250,00 zł

Powierzchnia

540.75 m2

Data licytacji

10.01.2023

Lokalizacja

Garbarska, Lubań, lubański, dolnośląskie

Kontakt