Dom, budynki magazynowe i grunty 5,4ha LICYTACJA

404 833,33

Dziećmorowice, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Grażyna Nowakowska

Kancelaria Komornicza nr IV w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, ul Chrobrego 3/1

tel, 074-84-22-400

Km 885/20

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 nr KW SW1W/0006199/2 W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Grażyna Nowakowska na podstawie art. 986 4§ 3 KPC kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 22.02.2023 o godzinie 10.00

 

na portalu https://e-licytacje.komomik.pl  rozpocznie się

DRUGA licytacja

 

nieruchomości położonej: Dziećmorowice, ul. Strumykowa 99 dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/0006199/2

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna zabudowana składająca się z działek gruntu;

– działka nr 258 o powierzchni 0.3400 ha – zabudowana o funkcji usługowej składająca się w przeszłości z zespołu budynków w zabudowie zwartej o funkcji biurowo-socjalno-magazynowej. obecnie w bardzo złym stanie technicznym, właściwie w stanie ruiny.

– działka nr 301 o powierzchni 2.5000 ha – stanowi typowy grunt rolny niezabudowany stanowiący następujące użytki: IVb – grunty orne – 1,63 ha. PsV – pastwiska trwale – 0.80 ha VI – grunty zadrzewione i zakrzaczone – 0.07 ha Aktualnie stanowiący niezagospodarowany grunt rolny porośnięty samosiejkami, drzewami i krzakami.

– na działce nr 303 o powierzchni 2.5600 ha jest wybudowany dom jednorodzinny z przybudowanym garażem z jednej strony i podjazdem zadaszonym (parkingiem) z drugiej strony domu oraz obiekty małej architektury..

 

Powierzchnia działek wynosi 5.4000 ha. Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci elektryczne, wodociągowe, i gazowe. Nie ma sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Woda ze studni (hydrofornia w starej części budynku magazynowego). Ścieki odprowadzane do zbiornika. Dojazd do nieruchomości drogą kamienno-żwirową. Podjazd pod górę. Teren działek ma duże pochylenie (spadki) tereny podgórskie.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 01.03.2023 o godzinie 10:00

 

Suma oszacowania wynosi 607.250,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 404 833,33zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 725,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska 1 O. w Wałbrzychu 56 10902271 0000 0005 8400 0768 najpóźniej na 2 dni 0020002648549 robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu ./register.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

404 833,33 zł

Powierzchnia

289.23 m2

Data licytacji

22.02.2023

Lokalizacja

Strumykowa, Dziećmorowice, wałbrzyski, dolnośląskie

Kontakt