Budynek biurowy i produkcyjny- LICYTACJA

1 094 638,50

Częstochowa, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Dariusz Olczyk

Kancelaria Komornicza,

ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa

tel. 34 3610607

Sygnatura: GKm 27/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariusz Olczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

czekamy na ponowne wyznaczenie licytacji

 

w Sąd Rejonowy w Częstochowie – 42-200 Częstochowa, ul.Dąbrowskiego 23/35 sala 22 odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

 

stanowiącej nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym, warsztatowym, garażem i obiektem pomocniczym (wiatą ) zlokalizowana przy ul.Jesiennej 139/143 (dawniej Południowa 52) oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 65/1 o pow, 0,1496 ha  

 

położonej: 42-200 Częstochowa, Jesienna (poprzednio Południowa) Częstochowa, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cz-wie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  CZ1C/000xxxxx/7

 

Suma oszacowania wynosi 1 459 518,00zł (brutto w tym VAT 272.918,00 zł ) , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 094 638,50zl (brutto w tym VAT 204.688,50 ).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 145 951,80zł (brutto w tym VAT 27.291,80 ). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. Centrum w Częstochowie 24102016640000320201427863 ,która musi wpłynąć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, z podaniem sygnatury akt komorniczych GKM 27/19 ( XV Co 958/20 ) Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno będzie przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 094 638,50 zł

Powierzchnia

1496 m2

Lokalizacja

Jesienna, Częstochowa, śląskie

Kontakt