6 mieszkań, 35 miejsc postojowych i grunty

2 364 000,00

Kraków, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie działając w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 39/16/S, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert zespołu składników masy upadłości, w poczet których zalicza się:

 1. Nieruchomość objęta księgą wieczystą o nr: KR1P/00xxxxxx/4, udział w wysokości 17607/27397 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Macieja Słomczyńskiego w Krakowie, która na dzień publikacji składa się z działek ewidencyjnych o nr: 572/9, 572/11 o łącznej pow. 0,0212 ha, które oznaczone są symbolem DR – DROGI.
 2. Nieruchomość objęta księgą wieczystą o numerze: KR1P/00xxxx/8, prawo własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Macieja Słomczyńskiego w Krakowie, która na dzień publikacji składa się z działek ewidencyjnych o nr: 573/1, 573/2 574/1, 574/2, 571/1, 571/2, 576/1, 576/2 o łącznej pow. 0,0417 ha, które ponadto w zakresie działki 573/2, 574/2, 571/2, 576/2 oznaczone są symbolem DR – DROGI.
 3. Nieruchomość objęta księgą wieczystą o numerze: KR1P/00xxxxx/4, prawo własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Macieja Słomczyńskiego w Krakowie, która na dzień publikacji składa się z działek ewidencyjnych o nr: 572/14, 572/24, 572/55, 572/57 o łącznej powierzchni 0,1301 ha, gdzie działki o nr: 272/24, 572/55, 572/57 objęte są postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej wraz z linią tramwajową KST etap III na odcinku od ul. Doktora Twardego do pętli Górka Narodowa wraz z rozbudową istniejących dróg publicznych powiatowych tj. ul. Doktora Twardego, ul. Bratysławskiej, ul. Siewnej, ul. Józefa Mackiewicza, dróg publicznych gminnych tj. ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila, ul. Krowoderskich Zuchów, ul. Nad Sudołem, ul. Szopkarzy, ul. Bociana, ul. Pachońskiego, ul. Białoprądnickiej, ul. Bularnia, 11KD, 1KD, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i ul. Łukasza Górnickiego, drogi publicznej krajowej – DK nr 7 oraz dróg wojewódzkich tj. ul. Henry ka Pachońskiego DW794 i ul. Matki Pauli Zofii Tajber DW794 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn.: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Kraków-Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”, przy czym jeżeli do dnia sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości objętej księgą wieczystą o nr KR1P/00284384/4 dojdzie do wywłaszczenia gruntów pod w/w inwestycję drogową, a decyzja w tym zakresie stanie się prawomocna, to wówczas sprzedaży będzie podlegała wierzytelność z tytułu odszkodowania, jakie zostanie ustalone na rzecz ACCORD Kraków sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, natomiast, jeżeli do dnia sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości odszkodowanie nie zostanie wypłacone lub ustalone, to wówczas nabywca nieruchomości będzie dochodził odszkodowania we własnym zakresie od właściwej jednostki samorządowej.

 

 1. Nieruchomość objęta księgą wieczystą o numerze: KR1P/00xxxxx/8, udział w wysokości 7/15 w prawie własności lokalu niemieszkalnego opisanego jako garaż w budynku położonym przy ul. Macieja Słomczyńskiego 4/G1 w Krakowie, gdzie w/w udziały winny odpowiadać 7 miejscom parkingowym oraz prawu związanemu z przedmiotową własnością.
 2. Nieruchomość objęta księgą wieczystą o numerze: KR1P/00xxxxxx/2, udział w wysokości 33/45 w prawie własności lokalu niemieszkalnego opisanego jako garaż w budynku położonym przy ul. Macieja Słomczyńskiego 6/G2 w Krakowie, gdzie w/w udziały winny odpowiadać 11 jedenastu miejscom parkingowym oraz prawu związanemu z przedmiotową własnością.
 3. Nieruchomość objęta księgą wieczystą o numerze: KR1P/00xxxxx/0, udział w wysokości 7/15 w prawie własności lokalu niemieszkalnego opisanego jako garaż w budynku położonym przy ul. Macieja Słomczyńskiego 10/G4 w Krakowie, gdzie w/w udziały winny odpowiadać 7 siedmiu miejscom parkingowym oraz prawu związanemu z przedmiotową własnością.
 4. Nieruchomość objęta księgą wieczystą o numerze: KR1P/00xxxxx/6, udział w wysokości 1/15 w prawie własności lokalu niemieszkalnego opisanego jako garaż w budynku położonym przy ul. Macieja Słomczyńskiego 14/G5 w Krakowie, gdzie w/w udziały winny odpowiadać 1 miejscu parkingowemu oraz prawu związanemu z przedmiotową własnością.
 5. Nieruchomość objęta księgą wieczystą o numerze: KR1P/00xxxx/6, udział w wysokości 9/15 w prawie własności lokalu niemieszkalnego opisanego jako garaż w budynku położonym przy ul. Macieja Słomczyńskiego 16/G6 w Krakowie, gdzie w/w udziały winny odpowiadać 9 miejscom parkingowym oraz prawu związanemu z przedmiotową własnością.
 6. Nieruchomość objęta księgą wieczystą o numerze: KR1P/00xxxxx/7, prawo własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. 67,10 m2 przy ul. Macieja Słomczyńskiego 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz z ograniczonym prawem rzeczowym wynikającym z działu III w/w księgi wieczystej (przyporządkowane miejsce postojowe).
 7. Nieruchomość objęta księgą wieczystą o numerze: KR1P/00xxxx/4, prawo własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 19 o pow. 33,7 m2 przy ul. Macieja Słomczyńskiego 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 8. Nieruchomość objęta księgą wieczystą o numerze: KR1P/00xxxx/1, prawo własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 21 o pow. 46,8 m2 przy ul. Macieja Słomczyńskiego 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 9. Nieruchomość objęta księgą wieczystą o numerze: KR1P/00xxxx/7, udział w wysokości 34/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami przy ul. Macieja Słomczyńskiego 4 i 6, gdzie przedmiotowe udziały zostały przypisane do lokali niemieszkalnych oraz do udziału w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla lokali brak jest założonej księgi wieczystej.
 10. Nieruchomość objęta księgą wieczystą o numerze: KR1P/00xxxx/0, udział w wysokości 170/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami przy ul. Macieja Słomczyńskiego 14 i 16, gdzie przedmiotowe udziały zostały przypisane do lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz do udziału w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla lokali brak jest założonej księgi wieczystej.
 11. Nieruchomość objęta księgą wieczystą o numerze: KR1P/00xxxx/7, udział w wysokości 152/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przy ul. Macieja Słomczyńskiego 10, gdzie przedmiotowe udziały zostały przypisane do lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz do udziału w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla lokali brak jest założonej księgi wieczystej.

 

Sprzedaż nastąpi na warunkach określonych w Regulamin Przetargu z dnia 03 października 2022r. za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 2.364.400,00 zł netto (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta 00/100 złotych) plus podatek od towarów i usług w stawce 23%.

Celem przystąpienia do przetargu wymagane jest złożenie w terminie do dnia 20.06.2023r. pisemnej oferty zgodnej z regulaminem przetargu z zaproponowaną ceną netto. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem profesjonalnych operatorów pocztowych na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Filipak, ul. Wiktora Heltmana 5B, 30-565 Kraków, bądź osobiście złożyć pod ww. adresem w godzinach od 10:00 do 16:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr: 696-288-539. Za datę doręczenia przesyłki uznaje się termin faktycznego doręczenia, a nie datę jej nadania. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z adnotacją: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA ZESPÓŁ SKŁADNIKÓW…………….”.

Ponadto do dnia 20.06.2023r. należy wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwotę 236.440,00 zł (dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek masy upadłości prowadzony w:

 ING BANK ŚLĄSKI S.A. o nr:

22 1050 1445 1000 0090 3171 3978

Dane posiadacza rachunku: (proszę o kontakt)

 

Okazanie nieruchomości nastąpi w dniu 12.06.2023r. o godz. 11:30, niemniej wyłącznie po wcześniejszym kontakcie ze strony osoby zainteresowanej i po potwierdzeniu terminu oględzin.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Syndyka w dniu 21.06.2023 r. o godz. 12:00.

Kontakt w sprawie przetargu możliwy jest pod numerem telefonu 696-288-539 lub w formie elektronicznej (preferowanej) pod adresem: „m.filipak@gmail.com”. Regulamin przetargu oraz operaty szacunkowe sporządzone na potrzeby opisu i oszacowania majątku masy upadłości dostępne są w biurze Syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Na pisemny wniosek Zainteresowanego regulamin przetargu oraz operat szacunkowy zostanie udostępniony w formie elektronicznej.

 

 

 

Szczegóły ogłoszenia

Cena

2 364 000,00 zł

Powierzchnia

1930 m2

Data licytacji

20.06.2023

Lokalizacja

Macieja Słomczyńsiego, Kraków, Kraków, małopolskie

Rodzaj budynku

blok

Stan

do remontu

Media

prąd, woda, kanalizacja

Dodatkowe

balkon, winda

Kontakt

Podobne oferty

Lokal mieszkalny: Przemocze 72-131

Przemocze, goleniowski, zachodniopomorskie
240,19 m2
10 pokoi
 
do remontu | prąd, woda
licytacja: 05.10.2023
87 675,00

Mieszkanie ul. Barlickiego, Świętochłowice

Barlickiego, Świętochłowice, śląskie
76,90 m2
3 pokoje | 3 piętro
licytacja: 28.09.2023
135 933,33

Mieszkanie ul. Dąbrowskiego, Szubin

Dąbrowskiego, Szubin, nakielski, kujawsko-pomorskie
42,42 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja, woda ciepła
licytacja: 25.09.2023
117 750,00

Dwupokojowe mieszkanie na os. Rosochy

os. Rosochy, Ostrowiec Świętokrzyski, ostrowiecki, świętokrzyskie
48,43 m2
2 pokoje
 
do remontu | woda, woda ciepła, prąd, gaz, kanalizacja
210 000,00

Na sprzedaż 2 kamienice mieszkalno-użytkowe

Książęca, Racibórz, raciborski, śląskie
787,00 m2
20 pokoi
 
do remontu | prąd, woda, gaz, kanalizacja
licytacja: 04.10.2023
906 731,25

3-pokojowe mieszkanie na parterze i poddaszu

Brodziszów, ząbkowicki, dolnośląskie
86,27 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | prąd, woda
licytacja: 28.09.2023
110 925,00

Mieszkanie 3-pokojowe z miejscem parkingowym i tarasem

Władysława Orkana, Katowice, śląskie
69,60 m2
3 pokoje
 
do zamieszkania | prąd, woda, woda ciepła, kanalizacja
licytacja: 18.10.2023
493 500,00

Mieszkanie: ul. Dębowa, 44-160 Rudziniec

ul. Dębowa, Rudziniec, gliwicki, śląskie
39,86 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 25.09.2023
72 750,00

Mieszkanie ul. Braci Wieniawskich, Lublin

Braci Wieniawskich, Lublin, lubelskie
32,30 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja, woda ciepła
licytacja: 28.09.2023
154 250,00